De KVMO acht het, in een tijd waarin de belangstelling voor de krijgsmacht en de waardering voor de inzet van militairen toenemen, belangrijk om onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek op dit terrein te stimuleren.

De KVMO is er trots op in 2008 de bevoegdheid te hebben gekregen een bijzonder hoogleraar Militair-Maatschappelijke Studies te mogen benoemen aan het Instituut Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden. In september 2015 heeft het Instituutbestuur van de Universiteit Leiden besloten de (geactualiseerde) KVMO-leerstoel met vijf jaar te verlengen. 

Vanaf 1 december 2016 i20161220theo brinkels prof. dr. T.B.F.M. (Theo) Brinkel voor 5 jaar benoemd tot bijzonder hoogleraar Militair-Maatschappelijke Studies aan de Universiteit Leiden en bekleedt hij als zodanig de KVMO Leerstoel.

Prof. Brinkel (Haarlem, 1958) is tevens universitair docent internationale veiligheidsstudies aan de Nederlandse Defensie Academie. Hij doet onderzoek naar de relatie tussen religie en veiligheidsvraagstukken.

In 2006 promoveerde hij aan de Universiteit van Tilburg op een proefschrift met als titel ‘Nation-building and Pluralism; Experiences and Perspectives in State and Society in South Africa’. Thema van het proefschrift is de spanning tussen het bevorderen van nationale samenhang enerzijds en het recht doen aan verscheidenheid anderzijds. Tussen 2003 en 2006 was hij lid van de Tweede Kamer.

Lees hier het persbericht van de Universiteit Leiden over zijn benoeming>>

Oratie
Op 15 januari 2018 heeft professor Brinkel met het uitspreken van zijn oratie 'Moraliteit, beleid en weerbaarheid' zijn ambt aanvaard. Een verkorte versie van zijn oratie is verschenen in het februarinummer van het Marineblad. De volledige oratie kan worden aangevraagd bij het secretariaat van de KVMO:
Het kantoor van de KVMO is gevestigd in Den Haag. De vaste staf is daar werkzaam en bestaat uit:

Voorzitter KVMO (tevens hoofdredacteur Marineblad)
KLTZ R.O.P. Pulles EMSD

Secretaris KVMO
LTZ2OC (LD) H.M. Krul

Hoofd Sectie Georganiseerd Overleg
Maj. KL T. van Leeuwen

Eindredacteur Marineblad
mw. drs. M.L.G. Lijmbach

Beleidsmedewerker Pensioenen en Sociale Zekerheid
drs. M.A.M. Weusthuis

Hoofd secretariaat KVMO
mw. E. van Starkenburg-Prent

Medewerker secretariaat (tevens GOV|MHB)
mw. M. Veen

Beleidsmedewerker Medezeggenschap en Arbo
Lkol. KL b.d. R. Bliek (a.i.)

Beleidsmedewerker Reorganisaties
Lkol. KL b.d. R. Bliek

Beleidsmedewerker Juridische Zaken:
mr. B. Blonk


Alle medewerkers zijn telefonisch bereikbaar onder het telefoonnummer van de KVMO: 070 - 383 95 04 of e-mail: .logo onderlinge bijstand2018De Vereniging Onderlinge Bijstand (OB) en de KVMO hebben sinds een aantal jaren een samenwerkingsovereenkomst. Onderdeel van deze overeenkomst is dat alle (ex) marineofficieren die lid zijn van de KVMO automatisch lid zijn van Onderlinge Bijstand.

Hierdoor kunnen KVMO-leden in aanmerking komen voor de speciale regelingen van OB:


Mededeling voorzitter Onderlinge Bijstand, mei 2019
Onderlinge Bijstand is een vereniging van en voor (oud-)marineofficieren. De vereniging is opgericht in 1902 met het doel de kameraadschappelijke band tussen de leden te versterken alsmede voor het geven van raad en het verlenen van ondersteuning. Daarbij kan gedacht worden aan financiële steun¬verlening en advies, financiële zorgregelingen en uitzenduitkeringen. Daartoe heeft de vereniging sinds de oprichting een fors financieel fonds bijeen gespaard. Uit dit fonds kunnen in voorkomende gevallen leningen worden gefinancierd en in uitzonderlijke gevallen ook giften worden gedaan.

Onderlinge Bijstand en de KVMO werken nauw samen. Een belangrijk deel van de administratie van Onderlinge Bijstand wordt door de KVMO gedaan. Door uw lidmaatschap van de KVMO bent u als marineofficier ook verbonden met de Vereniging Onderlinge Bijstand. Hoewel Onderlinge Bijstand nog wel een aantal leden heeft dat niet ook lid is van de KVMO, mag worden vastgesteld dat dit een minderheid is.

In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat (familie)leden die in aanmerking kwamen voor ondersteuning de weg naar Onderlinge Bijstand niet wisten te vinden. Wat ook duidelijk is geworden is dat de zorg in onze samenleving zo goed is geworden, dat een beroep op ondersteuning zich vaak beperkt tot het geven van advies. Daarnaast is ook vaak sprake van schroom om te vragen om ondersteuning.

Ter geruststelling mag worden vermeld dat de vereniging zorgvuldig omgaat met de namen en persoonlijke gegevens van de leden en vooral die leden die om ondersteuning vragen.
Hoewel dat nu een verplichting is in het kader van de wet AVG, was dat in het verleden uiteraard ook altijd het geval. Omgekeerd vragen wij wel dat iemand die ondersteuning vraagt ook volledige openheid van (financiële) zaken geeft.

Tot besluit hebben wij als kameraadschappelijke vereniging de hoop dat u nooit in een situatie geraakt waarin u een beroep op steunverlening moet doen, maar tegelijkertijd dat mocht die situatie zich wel voordoen, u de weg naar Onderlinge Bijstand weet te vinden.
Daartoe kan onze website www.onderlingebijstand.nl een belangrijk hulpmiddel zijn.

VeteranenplatformDe KVMO is aangesloten bij de Stichting Veteranen Platform (VP) en bezet in het Algemeen Bestuur van het VP, met een lid en een plv. lid, twee zetels. Deze zetels zijn toegewezen aan leden van de Werkgroep Postactieven van de KVMO.

Doelstelling van de stichting
Op hun website formuleert het Veteranen Platform zijn doelstelling als volgt:

"...als belangenbehartiger van alle Nederlandse veteranen, in voortdurende dialoog met de overheid en samenleving de maatschappelijke erkenning, herkenning en waardering van alle Nederlandse veteranen van verschillende strijdtonelen en vredesmissies op materieel en immaterieel gebied te bevorderen."


logo marineclubDe KVMO heeft sinds vele jaren een bijzondere band met de Marineclub te Den Helder. De oude Marineclub stond aan de Hoofdgracht te Den Helder.

In deze club werd op 10 april 1883 de eerste vergadering gehouden van de "Vereeniging ter behandeling van op de zeemacht betrekking hebbende onderwerpen". Uit deze vereniging is de huidige Koninklijke Vereniging van Marineofficieren ontstaan.

 De huidige Marineclub staat op de plaats van het schiereiland van het oude fort Harssens nabij de veerhaven. Vanuit deze club heeft u een prachtig overzicht over de Marinehaven. De Marineclub heeft een uitstekende keuken voor een goede prijs. Het is een club met een beperkte toegang, maar hij is onder andere toegankelijk voor de leden van de KVMO. Uiteraard mag u uw directe gezelschap introduceren.De KVMO heeft een aantal ereleden dat zich bijzonder heeft ingezet voor de vereniging. Zij zijn van grote betekenis (geweest) voor de KVMO.


 DriesKnopppien2  KOLMARNS b.d. A.H.P. Knoppien
 leosmit2  KTZ b.d. L.J.M. Smit
 teun32  KTZA b.d. drs. T.G.D. Steenbeek
 Onno2  KLTZ b.d. mr. O.W. Borgeld
 20190815erelidmarc  KTZ b.d. ing. M.E.M. de Natris
Ereleden die ons ontvallen zijn:

hoffmann2   KTZT b.d. ir. S.J.J. Hoffmann
 († 26 maart 2021)
hoffmann2   KTZA b.d. drs. G. Brand
 († 11 april 2013)
hoffmann2   LTZSD1 b.d. K.G. Spaans
 († 15 juni 2012)

Hoofdbestuur
De KVMO wordt bestuurd door het hoofdbestuur en, voor de bewaking en uitvoering van het beleid, door het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door resp. de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester van het hoofdbestuur.Samenstelling hoofdbestuur KVMO:

FunctieContact
Voorzitter  KLTZ R.O.P. Pulles EMSD
Vicevoorzitter KTZ ing. W.P. Groeneveld
Penningmeester KLTZ (LD) H.M.J. van de Burgt
Secretaris LTZ2OC (LD) H.M. Krul
vertegenwoordiger Afdeling Noord  KLTZ (LD) J.L. ten Berg
vertegenwoordiger Afdeling Midden  LTZ1 drs. M.M.H. Heijligers
vertegenwoordiger Afdeling Zuid vacature
vertegenwoordiger Afdeling Caribisch Gebied KLTZ ing. R.A.J. Wesdorp MSc
vertegenwoordiger Werkgroep Postactieven KLTZ b.d. M.A. Eland
vertegenwoordiger Werkgroep Elders Actieven LTZ1 (LD) KMR M. Venema
vertegenwoordiger Werkgroep Jongeren vacature
vertegenwoordiger Werkgroep Genderbeleid KLTZ b.d. M.A.W. Riemens


Afdelingsbesturen
De KVMO is organisatorisch ingedeeld in vier afdelingen: Noord, Midden, Zuid en het Caribisch gebied. Iedere afdeling heeft zijn eigen afdelingsbestuur en een vertegenwoordiging in het hoofdbestuur van de KVMO.

De afdelingsbesturen organiseren ieder jaar diverse activiteiten voor KVMO-leden in hun afdeling, waaronder thema-avonden, ledenraadsvergaderingen, borrels en feestelijke samenkomsten. Stuk voor stuk gelegenheden waarbij KVMO-leden elkaar kunnen ontmoeten. 

Samenstelling afdelingsbesturen:

Noord
KLTZ (LD) J.L. ten Berg
KLTZ b.d. P.J. van Maurik
KLTZ b.d. B. Fritzsche
LTZ1 (LD) P.Y. Handgraaf – Blok

Zuid
MAJKL b.d. P. van der Laan
KLTZSD mw. A.J. Zwiers
KLTZA b.d. P.A. Brons


Midden
LTZ1 drs. M.M.H. Heijligers
KTZ (TD) ir. J.J. Bleijs
KLTZ b.d. J. de Jonge
KTZ b.d. H. van Eijsden

Caribisch Gebied
KLTZ ing. R.A.J. Wesdorp MSc


Werkgroepen
De KVMO heeft 4 werkgroepen (Jongeren, Postactieven, Elders Actieven & Genderbeleid), die ook zijn vertegenwoordigd in het hoofdbestuur.

 

Subcategorieën

Nieuws

Vakbonden: ''Defensie, kom met beter arbeidsvoorwaarden bod!''

Vakbonden: ''Defensie, kom met beter arbeidsvoorwaarden bod!''

13 mei 2021

Vakbonden roepen Defensie op om met beter bod arbeidsvoorwaarden te komen Recentelijk werd duidelijk dat Minister...

Weblog Voorzitter

Mei

Mei

03 mei 2021

Bloeimaand, Mariamaand, een nieuwe lente een nieuw geluid. Ieder heeft zo zijn eigen associaties...

Activiteiten

Voorlopig geen activiteiten

zondag 01 november 2020

De huidige coronamaatregelen staan het niet toe onze gebruikelijke activiteiten door te laten gaan.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04