Het ledenbestand van de KVMO bestaat uit (aspirant)officieren en gewezen officieren. Van deze laatste categorie, ook wel aangeduid als postactieve leden, heeft een (groot) aantal eveneens de status van Veteraan.

veteranen

Een veteraan is een gewezen militair met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend in oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, inbegrepen internationale vredesmissies binnen en buiten het verband van de Verenigde Naties, alsmede personeel van voormalige gouvernementele krijgsmachten dat onder oorlogsomstandigheden of in internationale vredesmissies heeft gediend en het gemilitariseerde vaarplichtige koopvaardijpersoneel uit de Tweede Wereldoorlog.
door Defensie gehanteerde definitie van Veteraan


Veteranen Platform
Om de belangen van deze specifieke groep leden goed te kunnen behartigen is de KVMO onder meer aangesloten bij het Veteranen Platform (VP) en bezet in het Algemeen Bestuur van het VP, met een lid en een plv. lid, twee zetels. Deze zetels zijn toegewezen aan leden van de Werkgroep Postactieven van de KVMO. Het Veteranen Platform heeft als doelstelling:

"...als belangenbehartiger van alle Nederlandse veteranen, in voortdurende dialoog met de overheid en samenleving de maatschappelijke erkenning, herkenning en waardering van alle Nederlandse veteranen van verschillende strijdtonelen en vredesmissies op materieel en immaterieel gebied te bevorderen."

Met de organisatie van de tweejaarlijkse KVMO Veteranendag komt zij tegemoet aan de wens van veel KVMO-veteranen om elkaar weer terug te zien en bij te praten. Naast dit reunie-gehalte heeft de KVMO Veteranendag ook een informatief karakter.

Bij gelegenheden, zoals Prinsjesdag en de Nationale Herdenking, waarbij zogenoemde erecouloirs worden gevormd, kunnen de KVMO-veteranen daarover gericht worden geïnformeerd en kan hen worden gevraagd of zij daar aan willen deelnemen. Daarnaast kunnen zij gericht worden benaderd of geïnformeerd over "veteranen" onderwerpen.

Registratie van veteranen
Het hoofdbestuur (HB) van de KVMO acht het noodzakelijk om in het ledenbestand aantekening te houden van het aantal veteranen dat tevens KVMO-lid is. Teneinde het ledenbestand met die gegevens aan te kunnen vullen verzoekt het HB haar postactieve leden die tevens veteraan zijn, hun status kenbaar te maken aan het HB.

U kunt daarvoor het antwoordformulier hier downloaden en kosteloos naar ons terugsturen. Opgave per e-mail kan natuurlijk ook. In dat geval wordt u verzocht conform het antwoordformulier de gevraagde gegevens te verstrekken.

Voorzitter van de werkgroep Gender van de KVMO is KLTZ b.d. M.A.W. (Mary) Riemens. Deze werkgroep heeft een zetel in het hoofdbestuur van de KVMO.

Op Internationale Vrouwendag, 8 maart 2018, hield Directeur Operaties GENMAJMARNS R. Oppelaar een speech tijdens de Hague Talks, in het Vredespaleis in Den Haag. Onderwerp van de Talks was 'Women in peacekeeping mission (not yet) accomplished?'

Bekijk hier zijn speech, vanaf 1.52 uur>>

Lees hier het Defensie Actieplan 1325>> en hier de geactualiseerde versie 2021-2025>>

Contact
Heeft u interesse in of ideeën voor de Werkgroep Genderbeleid? Mail dan naar de secretaris van de KVMO.De Werkgroep Postactieven (WGPA) bestaat al sinds de jaren '80 en geeft het hoofdbestuur gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die van belang zijn voor postactieve marineofficieren, zoals over pensioenen, UKW en Veteranenzaken.

De WGPA levert ook een postactieven-vertegenwoordiger in de diverse afdelingsbesturen en in de Stichting Veteranenplatform. Daarnaast levert de werkgroep, namens de belangenverenigingen, een bijdrage aan de LOM-dagen van de Koninklijke Marine.

De werkgroep richt zich op samenwerking met andere organisaties op het gebied van postactieven en op het versterken van de band tussen postactieven en actiefdienenden binnen de KM. De voorzitter van de werkgroep is tevens lid van het hoofdbestuur van de KVMO.

De WGPA is de organisator van en spil in het web bij de volgende, goed bezochte en gewaardeerde KVMO activiteiten:

 • 64-Jarigendag voor marineofficieren die vlak voor hun LOM-leeftijd zitten;
 • Maritiem Evenement, dat georganiseerd wordt voor postactieve en gepensioneerde KVMO-leden;
 • KVMO Veteranendag. Deze vindt 1 keer in de twee jaar plaats.
Selecteer hieronder "Werkgroep Postactieven" om een overzicht te krijgen van alle aankomende postactieve activiteiten of kijk op Activiteiten/Eerdere activiteiten voor foto's en verslagen van eerdere evenementen.


Contact
Heeft u interesse in of ideeën voor de Werkgroep Postactieven? Mail dan naar het secretariaat van de KVMO.

BewarenBewaren

"Elders Actieven" zijn leden van de KVMO die een achtergrond hebben bij het CZSK, hetzij als ex-beroeps, hetzij als (oud) KMR en die nog actief werkzaam zijn. Deze laatste kwalificatie – actief werkzaam zijn – onderscheidt hen van de postactieve KVMO leden, die als zodanig een eigen geleding vormen binnen de KVMO.

Gezien de omvang van het aantal leden met de status 'elders actief', maar ook gezien de potentie van deze leden om een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de KVMO, is er een specifieke Werkgroep 'Elders Actieven'.

Met de instelling van deze Werkgroep beoogt de KVMO:

 • de onderlinge verbondenheid van 'elders actieve leden' te vergroten;
 • de band tussen 'elders actieven' en het CZSK te verstevigen;
 • het debat te volgen en mede te voeren omtrent ontwikkelingen die deze doelgroep betreffen;
 • het netwerk met gelieerde organisaties zoals de KVNRO en KIM-AV te onderhouden;
 • activiteiten te ondersteunen en te faciliteren die bijdragen aan het bevorderen van bovengenoemde punten.


De werkwijze van de Werkgroep Elders Actieven is onder meer gericht op:

 • het vertegenwoordigen van de doelgroep in het bestuur van de KVMO
 • het actief benaderen van leden van de doelgroep voor activiteiten en evenementen
 • het bieden van een platform voor initiatieven van leden van de doelgroep
 • het promoten van Prodef als interactief platform


Voorzitter van de werkgroep is LTZ1 (LD) KMR M. Venema, die tevens een zetel heeft in het hoofdbestuur van de KVMO.

Elders actieve leden van de KVMO zijn van harte uitgenodigd om hun stem te laten horen! De Werkgroep fungeert graag als klankbord.

Contact
Heeft u interesse in of ideeën voor de Werkgroep Elders Actieven? Mail dan naar de secretaris van de KVMO.

De Werkgroep Jongeren (WGJ) is een enthousiaste en gevarieerde club jonge officieren en adelborsten die geregeld bijeenkomt om activiteiten te organiseren voor adelborsten en jonge officieren.

Maar ze gebruiken hun vergaderingen en bijeenkomsten ook om (bij) te praten over de onderwerpen die bij deze groep leven, over arbeidsvoorwaardelijke zaken en over andere relevante onderwerpen.

De WGJ, heeft via de voorzitter/vertegenwoordiger van de werkgroep, een actieve stem in het hoofdbestuur van de KVMO.

De werkgroep Jongeren organiseert regelmatig interessante en goed bezochte activiteiten.

Nieuws

Vakbonden: ''Defensie, kom met beter arbeidsvoorwaarden bod!''

Vakbonden: ''Defensie, kom met beter arbeidsvoorwaarden bod!''

13 mei 2021

Vakbonden roepen Defensie op om met beter bod arbeidsvoorwaarden te komen Recentelijk werd duidelijk dat Minister...

Weblog Voorzitter

Mei

Mei

03 mei 2021

Bloeimaand, Mariamaand, een nieuwe lente een nieuw geluid. Ieder heeft zo zijn eigen associaties...

Activiteiten

Voorlopig geen activiteiten

zondag 01 november 2020

De huidige coronamaatregelen staan het niet toe onze gebruikelijke activiteiten door te laten gaan.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04