Partnerschappen

De KVMO heeft met een aantal organisaties een bijzondere band die soms historisch is bepaald.
In andere gevallen is er sprake van een gemeenschappelijk doel of is er een samenwerkingsverband ontstaan vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Onderlinge Bijstand


logo onderlinge bijstand2018De Vereniging Onderlinge Bijstand (OB) en de KVMO hebben sinds een aantal jaren een samenwerkingsovereenkomst.
Onderdeel van deze overeenkomst is dat alle (ex) marineofficieren die lid zijn van de KVMO automatisch lid zijn van Onderlinge Bijstand.

Hierdoor kunnen KVMO-leden in aanmerking komen voor de speciale regelingen van OB:

Doelstelling van Onderlinge Bijstand (OB)
De vereniging OB streeft naar versterking van de kameraadschappelijke band tussen de leden, het geven van raad en het verlenen van bijstand aan de leden, alsmede na hun overlijden aan hun partners, wezen en andere nabestaanden.

Meer informatie over OB is te vinden op hun website: www.onderlingebijstand.nl

Veteranen Platform


De KVMO is aangesloten bij de Stichting Veteranen Platform (VP) en bezet in het Algemeen Bestuur van het VP, met een lid en een plv. lid, twee zetels. Deze zetels zijn toegewezen aan leden van de Werkgroep Postactieven van de KVMO.

Doelstelling van de stichting
Op hun website formuleert het Veteranen Platform zijn doelstelling als volgt:

"...als belangenbehartiger van alle Nederlandse veteranen, in voortdurende dialoog met de overheid en samenleving de maatschappelijke erkenning, herkenning en waardering van alle Nederlandse veteranen van verschillende strijdtonelen en vredesmissies op materieel en immaterieel gebied te bevorderen."

Marineclub


De Marineclub in 2018

20180214marineclub150jaar
De KVMO en de Marineclub


De KVMO heeft sinds vele jaren een bijzondere band met de Marineclub te Den Helder. De oude Marineclub stond aan de Hoofdgracht te Den Helder.

In deze club werd op 10 april 1883 de eerste vergadering gehouden van de "Vereeniging ter behandeling van op de zeemacht betrekking hebbende onderwerpen". Uit deze vereniging is de huidige Koninklijke Vereniging van Marineofficieren ontstaan.

marineclub De huidige Marineclub staat op de plaats van het schiereiland van het oude fort Harssens nabij de veerhaven. Vanuit deze club heeft u een prachtig overzicht over de Marinehaven. De Marineclub heeft een uitstekende keuken voor een goede prijs. Het is een club met een beperkte toegang, maar hij is onder andere toegankelijk voor de leden van de KVMO. Uiteraard mag u uw directe gezelschap introduceren.



KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04