Sociale zorg

Iedereen in Nederland is verplicht opgenomen in een ziektekostenverzekering. Het komt echter voor dat de vergoedingen vanuit deze verzekering de gemaakte kosten niet dekken. Verdergaande bezuinigen op de AWBZ-kosten zorgen ervoor dat de eigen bijdragen alleen maar toenemen.


Door de samenwerking met de Vereniging Onderlinge Bijstand kunnen KVMO-leden
een financiële tegemoetkoming vragen voor twee specifieke regelingen, ontwikkeld door de Vereniging OB: de Regeling Tegemoetkoming Thuiszorg (RTT) en de Regeling Reiskosten Ziekenhuisbezoek (RRZ).

Regeling Tegemoetkoming Thuiszorg (RTT)De RTT betreft een tegemoetkoming in de kosten van de eigen bijdrage voorthuiszorg. De inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor verkregen thuiszorg wordt maandelijks in rekening gebracht door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Onder overlegging van de originele rekening van het CAK en een bewijs van betaling (fotokopie giro/bankafschrift) kan een maximale tegemoetkoming in de kosten van de eigen bijdrage, conform de uitvoeringspraktijk door ziektekostenverzekeraars, per jaar per lid worden verkregen.
In het geval van een aanvullende ziektekostenverzekering bedraagt de tegemoetkoming op basis van de RTT de resterende 25% van de eigen bijdrage.

Voorwaarde is dat elders (bijvoorbeeld viaeen steunfonds van een andere belangenvereniging of anderszins) geen aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding dan wel een tegemoetkoming in de eigen bijdrage voorthuiszorg.

Regeling Reiskosten Ziekenhuisbezoek(RRZ)De RRZ betreft een tegemoetkoming in de kosten van ziekenhuisbezoek bij opname van een gezinslid. De regeling is van toepassing indien het lid of een gezinslid is opgenomen geweest in een ziekenhuis op een afstand groter danof gelijk aan 20 kilometer van het huisadres. Ter bewijsvoering dient een kopie van de nota van het ziekenhuisopname te worden verstrekt.

Informatie en aanvragen
Bovenstaande toelichting is een beknopte weergave van de regelingen RTT en RRZ. Wilt u de volledige tekst van de regelingen ontvangen of denkt u voor (een van) de regelingen in aanmerking te komen, vraag dan de desbetreffende aanvraagformulieren aan bij het secretariaat van de KVMO via tel. 070-383 9504 of via

N.b.: formulieren dienen te worden teruggestuurd naar de KVMO. Alleen volledig ingevulde aanvragen, voorzien van alle gevraagde bewijsstukken worden in behandeling genomen. In alle gevallen is een volstrekt vertrouwelijke behandeling van de aanvraag en de afhandeling hiervan verzekerd.

Stichting Notaris Lansbergfonds


Via het partnerschap met de Vereniging Onderlinge Bijstand kunnen kinderen van KVMO-leden in aanmerking komen voor een studiebeurs vanwege de Stichting Notaris Lansbergfonds.

De Stichting Notaris Lansbergfonds is testamentair opgericht door een dochter van Notaris Eduard S. Lansberg. Het stichtingsbestuur wordt gevormd in overleg met het bestuur van de vereniging Onderlinge Bijstand.

De stichting verstrekt studiebeurzen aan kinderen van actief dienende marineofficieren, postactieve marineofficieren (met leeftijdsontslag, met pensioen) en overleden marineofficieren. Deze kinderen dienen zich in bijzondere mate te onderscheiden maar die zonder financiële hulp hun verdere studie niet kunnen vervolgen.
De studiebeurzen worden bij voorkeur verstrekt in de vorm van renteloze voorschotten.

Aanvragen
Een lening kan alleen schriftelijk worden aangevraagd bij de secretaris van de Stichting Lansberg Studiefonds door tussenkomst van het secretariaat van de KVMO: tel. 070-3839504, mail:

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04