FAQ - Veelgestelde vragen

Voor wie staat het lidmaatschap van de KVMO open?


Voor alle officieren in actieve dienst, voor (aspirant)officieren in opleiding en voor officieren met eervol ontslag (LOM, dan wel elders actief). Ook nabestaanden van overleden KVMO-leden kunnen lid zijn.

Wat krijg ik voor mijn lidmaatschap van de KVMO?


De KVMO behartigt de collectieve en individuele belangen van haar leden. Via hun lidmaatschap zijn de KVMO-leden tevens lid van de GOV|MHB.
Daarnaast kunnen leden gebruik maken van de collectieve voordelen van de KVMO, waaronder kortingen op verzekeringen, cards en reizen.
KVMO-leden ontvangen automatisch het Marineblad en het ProDef bulletin.
De KVMO organiseert geregeld activiteiten voor haar leden.
De KVMO heeft een samenwerkingsverband gesloten met de Vereniging Onderlinge Bijstand, waardoor KVMO-leden ook gebruik kunnen maken van de diensten van OB.

Hoe kan ik lid worden van de KVMO?


Heel eenvoudig, door ons te bellen of te mailen. Wij sturen u dan een aanmeldingsformulier toe. Lid worden kan natuurlijk ook door het aanmeldingsformulier in te vullen op deze site.

Hoeveel bedraagt de contributie van de KVMO?


Dat hangt af van uw status, kijk hier voor de bedragen>>>
Het lidmaatschap van de KVMO loopt van 1 januari tot en met 31 december van het kalenderjaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.

Kan ik lid blijven na eervol ontslag?


Ja zeker! Geef uw ontslagdatum aan ons door via en u ontvangt van ons een brief met alle relevante informatie over de nieuwe status van uw lidmaatschap. Zo gaat u onder meer minder contributie betalen, terwijl alle voordelen van uw lidmaatschap gewoon blijven bestaan.

Op welke manier wordt de KVMO-contributie ingehouden als ik met eervol ontslag ben gegaan?


De KVMO vraagt u per brief (zie het antwoord hierboven) om een incassomachtiging af te geven, waarmee jaarlijks de (lagere) contributie kan worden geïnd.

Wat te doen bij overlijden van een KVMO-lid?


Nabestaanden worden verzocht de KVMO van een overlijden in kennis te stellen door het toezenden van een overlijdensbericht. Dit kan de rouwkaart zijn maar een e-mail of brief sturen kan ook. Hierin dient vermeld te worden de volledige naam, rang en titel van de overledene, alsmede de datum van overlijden. Ten behoeve van de administratie wil de KVMO ook graag weten of er een weduwe is. Klik hier voor de contactgegevens van de KVMO.

De Koninklijke Marine biedt voor diegenen die bij de Koninklijke Marine hebben gediend de mogelijkheid de as ceremonieel te laten verstrooien. Klik hier om te lezen welke procedure u daarvoor moet volgen.

Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?


Dit kan alleen schriftelijk per brief of per e-mail, , uiterlijk vier weken voor het einde van een kalenderjaar.

Hoe kan ik de postactievenpas van Defensie ontvangen?


Allereerst is van belang te vermelden dat de oude pas "de pas gewezen militairen", de z.g. LOM-pas, is komen te vervallen en vervangen wordt door de nieuwe (oranje) algemene postactievenpas.

Om voor deze pas in aanmerking te komen dient men te voldoen aan de definitie van postactieven zoals vermeld in artikel 1c van de Regeling reüniefaciliteiten veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers en postactieven: "Gewezen militairen en burgerlijke ambtenaren van Defensie die ten minste twaalf jaar tot het beroeps- of reservepersoneel hebben behoord dan wel een vaste aanstelling als burgerlijk ambtenaar bij Defensie hebben gehad."
Anders dan een defensiepas is deze pas geen toegangspas.

U kunt deze pas aanvragen via het aanmeldingsformulier dat u hier kunt downloaden. Klik hier voor meer informatie over de postactievenpas.KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04