Februari 2018

Februari 2018
Op 15 januari jl. heeft prof. dr. Theo Brinkel met het uitspreken van zijn oratie ‘Moraliteit, beleid en weerbaarheid. Een verkenningsmissie.’ het hoogleraarsambt aanvaard van de KVMO-leerstoel Militair Maatschappelijk Studies
aan de Universiteit Leiden. In zijn oratie stelt hij: ‘Nederland moet zich niet isoleren, maar een actieve en betrouwbare internationale partner zijn. Het gaat daarbij om “onze”manier van leven en onze waarden die vooral in de overlevering, in het verleden, gevonden worden.’ Hij is bang dat 'we in het Westen iets van onszelf verliezen, als we de universaliteit van  democratie, mensenrechten, rechtsstaat, laten varen en daardoor minder weerbaar worden'.

‘En als we er zelf niet meer in geloven, kunnen we dan nog wel de morele kracht opbrengen om de lasten van onze eigen verdediging te dragen? Durven we militairen op pad te sturen als we er niet ten volle van overtuigd zijn dat zij hun leven inzetten voor de goede zaak?’

Het zijn Indringende vragen. In het Marineblad staat een sterk ingekorte versie van de oratie. Via kan de volledige oratie worden opgevraagd, zolang de voorraad strekt. Vermeld in de mail uw volledige naam en adres.

In zijn artikel ‘Terug naar het hoogste geweldspectrum?’ vraagt KLTZ (LD) mr. dr. Martin Fink zich af of we ons nog wel bewust zijn van de juridische spelregels (zeeoorlogsrecht) van het hoogste geweldspectrum. De kans dat onze marine bij een (internationaal) gewapend conflict betrokken raakt neemt toe en hij is van mening dat niet alleen Defensie maar ook andere departementen zich op de juridische aspecten moeten voorbereiden.

Download hier het artikel van dr. Jaap de Kam, inclusief de voetnoten>>
Meer in deze categorie: Maart 2018 »

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04