Februari 2019

01 feb 2019

In dit nummer:


 • LZT1 Berend van de Kraats, tot 1 mei commandant van Zr. Ms. Walrus vertelt over zijn ervaringen met het project BOOST in 'De verandering zijn'
 • In het artikel 'Zr. Ms. Adder, ss Condor en de instelling van de Kustwacht' toont KTZ b.d. Henk Stapel aan dat niet zozeer het vergaan van de Adder leidde tot oprichting van de Kustwacht, maar de ondergang van ss Condor, anderhalf jaar later.
 • dr. Floribert Baudet en drs. Henk de Jong hebben zich in 'Water in plaats van militairen' verdiept in de historie van  offensieve inundaties. Hun oordeel: ‘Alleen wie niet wakker ligt van de volstrekte oncontroleerbaarheid van de inzet van een natuurkracht ‘als wapen’, zal bereid zijn deze in te zetten’
 • De aanmelding voor de 6e KVMO-Veteranendag is gestart, in dit Marineblad leest u alle informatie, ook over de manier van aanmelden, bij voorkeur via de blauwe button op deze site.

December 2018

24 dec 2018

In dit nummer:


 • Artikelen nav het KVMO Symposium Dealing With Doom: The opening remarks van Marc de Natris; John Hulsman met 'Europe in a multipolar world' en Caroline de Gruyter met  'The only way forward. Europe has to play the power game'
 • LTKOLMARNS Robert van Riel bespreekt in zijn artikel 'De Arctic: opnieuw een hot topic' de politieke implicaties van het bevaarbaar worden van de noordelijke zeeroute.
 • In zijn artikel '"In de wieg gesmoord". Het Papoea Vrijwilligers Korps (1961-1963)' verhaalt Casper van Bruggen over de oprichting en kortdurende inzet van het PVK op Nieuw-Guinea.
 • LTZ 1 Jur van Kasteren vertelt in de rubriek 'Vanuit het buitenland' over zijn ervaringen met de Hogere Stafopleiding in de 133e divisie aan de Koninklijke Militaire School in Brussel.

November 2018

12 nov 2018

In dit nummer:

 • Nieuwe radartechnologie voor de KM: de Smart-L Multi Mission
 • LTKOLMARNS Rob de Wit blikt terug op de inzet van het  Korps Mariniers in Honduras en Nicaragua na het passeren van de orkaan Mitch in november 1998 .
 • In zijn artikel ' "Geflüchtet und nicht wiederergriffen..." Het lot van een uit krijgsgevangenschap ontsnapte marineofficier' verhaalt drs. Erwin Rossmeisl over het relaas van marineofficier LTZ 2 Rutger Stuffken tijdens de Tweede Wereldoorlog, nadat hij meerdere keren wist te ontsnappen uit krijgsgevangenschap.
 • De scriptie van LTZ 3 Jonas Provoost kan hier binnenkort worden gedownload

Oktober 2018

08 okt 2018

In dit nummer:

 • Reactie KVMO op de defensiebegroting 2019
 • mr. dr. drs. Peter van der Kruit geeft in zijn artikel 'Russen, Koopvaardij en de Koninklijke Marine' antwoord op vragen als: wat gebeurt er met de Nederlandsekoopvaardij indien internationale spanningen met Rusland toenemen en wat is de rol van de Koninklijke Marine daarbij?
 • In zijn artikel 'De effecten van Gas to Liquids in vergelijking met F-76 scheepsdieselolie' vergelijkt LTZ3 (TD) Ruben Tol het gedrag van GTL in een dieselmotor met dat van de huidige brandstof F-76.

Augustus 2018

07 aug 2018

In dit nummer:

 • Jaarrede van voorzitter KVMO, KTZ ing. Marc de Natris
 • De complexe en veelzijdige taken van Kustwacht Nederland, door KTZ Ronald Blok, directeur KWNL, Sjaco Pas en Jaap van den Hoed (beiden beleidsadviseur Nautische Zaken KWNL). Nav het KVMO symposium Kustwater - groeiend economisch belang vraag om strategische aanpak
 • In zijn artikel De toekomstplannen voor CZSK bespreekt LTZ1 (TD) Ivo Marx MSc EMSD de toekomstige investeringen in maritieme projecten.
 • KLTZ (LD) mr. dr.  Martin Fink gaat in op 3 juridische discussiepunten met betrekking tot onbemande maritieme systemen.
Downloaden
De scriptie van LTZ3 (TD) ir. Wesley van Kan
De scriptie van LTZ3 (TD) Niek van den Nieuwenhuijzen

Juni 2018

18 juni 2018

In dit nummer:

 • Geopolitiek: mr. Sergei Boeke beschouwt de 3 wereldspelers Poetin, Xi Jinping en Trump en hun onderlinge relatie. drs. Alexander Bon schrijft over de(moeilijke) positie van Japan ten opzichte van Noord- en Zuid-Koria, China en  de VS.
 • dr. Marten Meijer over de inzet van de NAVO bij de bescherming van noord-Afrikaanse landen tegen terrorisme.
 • dr. Anselm van der Peet blikt terug op 25 jaar na de operatie Sharp Guard.
 • LTKOLMARNS b.d. Dick Bosch pleit voor Nationale Teambuilding.


Bekijk hieronder de unieke filmbeelden van het Lido II-incident. (bron NIMH)

Mei 2018

27 apr 2018
In dit nummer:
 • Visie KVMO op de Defensienota 2018
 • KTZ Harold Liebregs over de inzet van Zr. Ms. Rotterdam tbv de antipiraterijmissie EUNAVFOR Somalia, van september tot november 2017
 • Tessa Mulders MA blikt terug op 10 jaar antipiraterijmissies
 • LTZ2OC (TD) Frank van Es vertelt over zijn plaatsing als Projectleider Kleine Vaartuigen bij MICAR op Curaçao.
+ De Beschrijvingsbrief 2018

Maart 2018

16 mrt 2018
In dit nummer:

 • C-ZSK Rob Kramer over het Sailplan 2030;
 • dr. Eric de Bakker pleit voor rationaliteit in de nieuwe Defensienota;
 • LTZ1(TD) dr. Wilbert van Norden onderzoekt de ondergrens van gereduceerd bemannen;
 • dr. Anselm van der Peet haalt met zijn artikel het Verdrag van Brussel, 70 jaar geleden opgesteld, uit de vergetelheid
Download hier de scriptie 'Integrated computer vision for autonomous marine operations' van LTZ3 Niels Jacobsen>>

Februari 2018

02 feb 2018
Op 15 januari jl. heeft prof. dr. Theo Brinkel met het uitspreken van zijn oratie ‘Moraliteit, beleid en weerbaarheid. Een verkenningsmissie.’ het hoogleraarsambt aanvaard van de KVMO-leerstoel Militair Maatschappelijk Studies
aan de Universiteit Leiden. In zijn oratie stelt hij: ‘Nederland moet zich niet isoleren, maar een actieve en betrouwbare internationale partner zijn. Het gaat daarbij om “onze”manier van leven en onze waarden die vooral in de overlevering, in het verleden, gevonden worden.’ Hij is bang dat 'we in het Westen iets van onszelf verliezen, als we de universaliteit van  democratie, mensenrechten, rechtsstaat, laten varen en daardoor minder weerbaar worden'.

‘En als we er zelf niet meer in geloven, kunnen we dan nog wel de morele kracht opbrengen om de lasten van onze eigen verdediging te dragen? Durven we militairen op pad te sturen als we er niet ten volle van overtuigd zijn dat zij hun leven inzetten voor de goede zaak?’

Het zijn Indringende vragen. In het Marineblad staat een sterk ingekorte versie van de oratie. Via kan de volledige oratie worden opgevraagd, zolang de voorraad strekt. Vermeld in de mail uw volledige naam en adres.

In zijn artikel ‘Terug naar het hoogste geweldspectrum?’ vraagt KLTZ (LD) mr. dr. Martin Fink zich af of we ons nog wel bewust zijn van de juridische spelregels (zeeoorlogsrecht) van het hoogste geweldspectrum. De kans dat onze marine bij een (internationaal) gewapend conflict betrokken raakt neemt toe en hij is van mening dat niet alleen Defensie maar ook andere departementen zich op de juridische aspecten moeten voorbereiden.

Download hier het artikel van dr. Jaap de Kam, inclusief de voetnoten>>

December 2017

20 dec 2017
In het decembernummer traditioneel aandacht voor de inzet van het Korps Mariniers. Deze keer blikken we terug op de missie in Tsjaad aan de hand van het artikel 'Verkenners in de woestijn.  Mariniers op missie in Tsjaad', door dr. Quirijn van der Vegt.
Ook staan we stil bij het 200-jarig bestaan van de naamgeving van het Korps.

KLTZ b.d. Robin Middel doet verslag van het minisymposium, dat als hoofdvraag had: 'Worden de vervangingsprogramma's van de Koninklijke Marine een van de grootste vernieuwingsimpulsen voor Nederland als Launching Customer? Tijdens het debat gaven Defensie, industrie en kennisinstituten aan er klaar voor te zijn om onze sterk verouderde vloot te vervangen dan wel aan te vullen. Het wachten is op de Defensienota 2018.

In de rubriek 'Vanuit het buitenland' vertelt MAJMARNS Raymon Witteveen over zijn plaatsing als detachementscommandant op Sint Maarten. De plaatsing kreeg een bijzonder karakter door de orkaan Irma die in september over het eiland raasde.
Pagina 1 van 2

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04