Augustus 2018

07 aug 2018

In dit nummer:

 • Jaarrede van voorzitter KVMO, KTZ ing. Marc de Natris
 • De complexe en veelzijdige taken van Kustwacht Nederland, door KTZ Ronald Blok, directeur KWNL, Sjaco Pas en Jaap van den Hoed (beiden beleidsadviseur Nautische Zaken KWNL). Nav het KVMO symposium Kustwater - groeiend economisch belang vraag om strategische aanpak
 • In zijn artikel De toekomstplannen voor CZSK bespreekt LTZ1 (TD) Ivo Marx MSc EMSD de toekomstige investeringen in maritieme projecten.
 • KLTZ (LD) mr. dr.  Martin Fink gaat in op 3 juridische discussiepunten met betrekking tot onbemande maritieme systemen.
Downloaden
De scriptie van LTZ3 (TD) ir. Wesley van Kan
De scriptie van LTZ3 (TD) Niek van den Nieuwenhuijzen

Juni 2018

18 juni 2018

In dit nummer:

 • Geopolitiek: mr. Sergei Boeke beschouwt de 3 wereldspelers Poetin, Xi Jinping en Trump en hun onderlinge relatie. drs. Alexander Bon schrijft over de(moeilijke) positie van Japan ten opzichte van Noord- en Zuid-Koria, China en  de VS.
 • dr. Marten Meijer over de inzet van de NAVO bij de bescherming van noord-Afrikaanse landen tegen terrorisme.
 • dr. Anselm van der Peet blikt terug op 25 jaar na de operatie Sharp Guard.
 • LTKOLMARNS b.d. Dick Bosch pleit voor Nationale Teambuilding.


Bekijk hieronder de unieke filmbeelden van het Lido II-incident. (bron NIMH)

Mei 2018

27 apr 2018
In dit nummer:
 • Visie KVMO op de Defensienota 2018
 • KTZ Harold Liebregs over de inzet van Zr. Ms. Rotterdam tbv de antipiraterijmissie EUNAVFOR Somalia, van september tot november 2017
 • Tessa Mulders MA blikt terug op 10 jaar antipiraterijmissies
 • LTZ2OC (TD) Frank van Es vertelt over zijn plaatsing als Projectleider Kleine Vaartuigen bij MICAR op Curaçao.
+ De Beschrijvingsbrief 2018

Maart 2018

16 mrt 2018
In dit nummer:

 • C-ZSK Rob Kramer over het Sailplan 2030;
 • dr. Eric de Bakker pleit voor rationaliteit in de nieuwe Defensienota;
 • LTZ1(TD) dr. Wilbert van Norden onderzoekt de ondergrens van gereduceerd bemannen;
 • dr. Anselm van der Peet haalt met zijn artikel het Verdrag van Brussel, 70 jaar geleden opgesteld, uit de vergetelheid
Download hier de scriptie 'Integrated computer vision for autonomous marine operations' van LTZ3 Niels Jacobsen>>

Februari 2018

02 feb 2018
Op 15 januari jl. heeft prof. dr. Theo Brinkel met het uitspreken van zijn oratie ‘Moraliteit, beleid en weerbaarheid. Een verkenningsmissie.’ het hoogleraarsambt aanvaard van de KVMO-leerstoel Militair Maatschappelijk Studies
aan de Universiteit Leiden. In zijn oratie stelt hij: ‘Nederland moet zich niet isoleren, maar een actieve en betrouwbare internationale partner zijn. Het gaat daarbij om “onze”manier van leven en onze waarden die vooral in de overlevering, in het verleden, gevonden worden.’ Hij is bang dat 'we in het Westen iets van onszelf verliezen, als we de universaliteit van  democratie, mensenrechten, rechtsstaat, laten varen en daardoor minder weerbaar worden'.

‘En als we er zelf niet meer in geloven, kunnen we dan nog wel de morele kracht opbrengen om de lasten van onze eigen verdediging te dragen? Durven we militairen op pad te sturen als we er niet ten volle van overtuigd zijn dat zij hun leven inzetten voor de goede zaak?’

Het zijn Indringende vragen. In het Marineblad staat een sterk ingekorte versie van de oratie. Via kan de volledige oratie worden opgevraagd, zolang de voorraad strekt. Vermeld in de mail uw volledige naam en adres.

In zijn artikel ‘Terug naar het hoogste geweldspectrum?’ vraagt KLTZ (LD) mr. dr. Martin Fink zich af of we ons nog wel bewust zijn van de juridische spelregels (zeeoorlogsrecht) van het hoogste geweldspectrum. De kans dat onze marine bij een (internationaal) gewapend conflict betrokken raakt neemt toe en hij is van mening dat niet alleen Defensie maar ook andere departementen zich op de juridische aspecten moeten voorbereiden.

Download hier het artikel van dr. Jaap de Kam, inclusief de voetnoten>>

December 2017

20 dec 2017
In het decembernummer traditioneel aandacht voor de inzet van het Korps Mariniers. Deze keer blikken we terug op de missie in Tsjaad aan de hand van het artikel 'Verkenners in de woestijn.  Mariniers op missie in Tsjaad', door dr. Quirijn van der Vegt.
Ook staan we stil bij het 200-jarig bestaan van de naamgeving van het Korps.

KLTZ b.d. Robin Middel doet verslag van het minisymposium, dat als hoofdvraag had: 'Worden de vervangingsprogramma's van de Koninklijke Marine een van de grootste vernieuwingsimpulsen voor Nederland als Launching Customer? Tijdens het debat gaven Defensie, industrie en kennisinstituten aan er klaar voor te zijn om onze sterk verouderde vloot te vervangen dan wel aan te vullen. Het wachten is op de Defensienota 2018.

In de rubriek 'Vanuit het buitenland' vertelt MAJMARNS Raymon Witteveen over zijn plaatsing als detachementscommandant op Sint Maarten. De plaatsing kreeg een bijzonder karakter door de orkaan Irma die in september over het eiland raasde.

November 2017

10 nov 2017
In dit actuele (thema)nummer veel aandacht voor de noodhulp in het Caribisch gebied. In de artikelen van de commandanten van Zr. Ms. Zeeland, Zr. Ms. Pelikaan, Zr. Ms. Karel Doorman en het 32 Raiding Squadron wordt op een persoonlijke en beeldende wijze de inzet van de KM voor het voetlicht gebracht.

In het artikel ‘Mijnenbestrijding in de Iran-Irakoorlog 1987-1988’ schrijft dr. Anselm van der Peet dat het regeringsbeleid van Nederland in de jaren ‘80 van de vorige eeuw een trotse maritieme natie uitstraalde. Dit overheidsbeleid resulteerde in de promotie van structureel hoog gekwalificeerde militair-maritieme producten van eigen bodem.

De scriptie van LTZ3 Jan van Beest, uit de rubriek 'En mijn scriptie is...' kan hier worden gedownload.

Oktober 2017

28 sept 2017
In het oktobernummer aandacht voor het informatiedomein binnen de NAVO, toegelicht door KLTZSD dr. Marten Meijer.

Daarnaast artikelen over:
- Wetenschappelijke expedities van de KM, door KLTZ mr. dr. Martin Fink
- Zeeroofbestrijding tijdens de dekolonisatieoorlog, Martin Hoekstra BA
- Integrated Mission Management aan boord van schepen, door LTZ3 Bram Kool. Zijn scriptie, waarop dit artikel is gebaseerd, kan hier worden gedownload.

De scriptie van LTZ3 Jesse van Zwol, uit de rubriek 'En mijn scriptie is...' kan hier worden gedownload.

Augustus 2017

07 aug 2017
In het augustunummer bespreekt prof. dr. Theo Brinkel, bijzonder hoogleraar Militair-maatschappelijke studies aan de Universiteit Leiden, het WRR-rapport over de toekomst van Defensie.

Daarnaast artikelen over:
- het presidentschap van Donald Trump, door drs. Alexander Bon
- het belang van een duurzame Grand Strategy, door KTZ Niels Woudstra
- het 100-jarig bestaan van de MLD, met een historisch artikel over De Mok, door dr. Quirijn van der Vegt

De scriptie van LTZ3 Charlotte Mutsaers kan hier worden gedownload.
Onlangs mocht ik in de Tweede Kamer mijn visie geven over het AOW-gat. Vele duizenden UKW’ers, gepensioneerden (burger en militair) en militairen die gebruik willen maken van het overgangsregime (AMAR 39a) worden hierdoor geraakt. Een onrecht in mijn ogen, gezien het feit dat deze (gewezen) militairen vanuit hun bijzondere positie worden ontslagen. Ik heb er dan ook samen met de voorzitters van de AFMP en VBM voor gepleit dat de UKW-uitkering/wachtgeld moet dóórlopen tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd. De aanzienlijke kosten die hiermee gepaard gaan moeten door het kabinet worden bekostigd, want ditzelfde kabinet heeft immers ook de jaarlijkse miljarden revenuen van de ophoging van de AOW-leeftijd ontvangen. Tijdens het Algemeen Overleg Personeel AOW-gat is helaas gebleken dat het kabinet vooralsnog de minister en het defensiepersoneel in de kou laat staan.

Onlangs is prof. dr. Theo Brinkel benoemd tot bijzonder hoogleraar Militair-maatschappelijke studies, de KVMO Leerstoel, aan de Universiteit Leiden. In dit Marineblad een artikel van zijn hand, naar aanleiding van de onlangs verschenen Beleidsdoorlichting Marinestudie 2005. Brinkel concludeert onder andere dat niemand in de toekomst kan kijken. Dat konden we in 2003 niet en dat kunnen we vandaag ook niet. Hij stelt uiterst voorzichtig te zijn met het voornemen bepaalde taken en capaciteiten van de krijgsmacht af te stoten. Dit lijkt een ‘open deur’. Echter, het afgelopen decennium is de krijgsmacht en dus ook onze Koninklijke Marine ‘geknipt en geschoren’. Dit ondanks duidelijke signalen dat de veiligheid er niet alleen in en rond Europa maar wereldwijd de afgelopen jaren niet beter op is geworden.

In de (concept)verkiezingsprogramma’s lees ik bij veel politieke partijen de wens om het defensiebudget te verhogen. Over het algemeen blijft het vaag hoeveel en binnen welk tijdspad ze willen gaan investeren in de krijgsmacht. Ik mis bij veel politieke partijen nog steeds de urgentie om echt te gaan investeren in onze veiligheid en dus ook in onze marine. En dat terwijl het bij politici ruim bekend is dat er minstens 900 miljoen extra nodig is om onze ‘kaal geschoren vredesmacht’ nog te kunnen laten functioneren. Het is dan ook nog lang geen gelopen race voor Defensie en haar personeel. Het jaar 2017 wordt een spannend en beslissend jaar als het gaat over de toekomst van onze Koninklijke Marine.

In het artikel ‘Einde VPD’s?’ van mr. dr. drs. Peter van der Kruit wordt ingegaan op de ‘politieke’ wens om de geweldsmonopolie aan boord van koopvaardijschepen eveneens in handen te leggen van particuliere beveiligers. Dit mag alleen als er niet aan één van de uitzonderingen kan worden voldaan. Aangezien de uitzonderingen zo ruim zijn opgesteld dat dit in de praktijk nagenoeg altijd het geval zal zijn zullen de reders voor de goedkoopste, particuliere, optie kiezen. In het licht van het bovenstaande een teken aan de wand: een overheid die zich terugtrekt en veiligheid steeds vaker in particuliere handen gaat leggen?
In het artikel ‘Maritiem engagement van Iran’ betoogt Bas Naafs dat het Westen zijn monopolie in de Perzische Golf aan het verliezen is. China en India investeren flink in de regio waar één van de belangrijkste zeestraten ligt: de Straat van Hormuz. De vorming van een Centraal-Aziatische alliantie ligt voor de hand. De nieuwe ‘vriendschapsrelatie’ tussen Rusland en Turkije zou deze alliantie aanzienlijk kunnen versterken. Kortom, genoeg artikelen in dit nummer die politiek Den Haag stof tot nadenken geven
over de urgentie.

Uit Marineblad nr. 7, 2016
Pagina 1 van 2

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04