Onderhandelaars bereiken eerste deelresultaat

06 mrt 2015
3299 keer
Onderhandelaars bereiken eerste deelresultaat

Na intensief overleg hebben de onderhandelaars van Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel een eerste deelresultaat bereikt in het proces van arbeidsvoorwaardenonderhandelingen.

De belangrijkste elementen van het eerste deelresultaat zijn:

  • Een pensioengevende loonsverhoging, met terugwerkende kracht tot 01-01-2015, van 0,8%. Het betreft hier uitsluitend de vrijgevallen gelden als gevolg van de versobering van de pensioenen als resultaat van Witteveen II;
  • Een nadere invulling van de voorziening om de negatieve gevolgen van het AOW-gat te ondervangen;
  • De contouren van het nieuwe FPS;
  • De contouren van een nieuw te ontwikkelen diensteinderegeling;
  • De contouren van een nieuw te ontwikkelen pensioenstelsel.

Zowel Defensie als de Centrales zullen het bereikte deelresultaat de komende tijd aan hun achterban voorleggen. Bij een positieve uitkomst zal aansluitend het deelresultaat worden omgezet in een eerste (deel)akkoord.

Eerste deelresultaat
In zowel de inzetbrieven van Defensie als die van de Centrales werd onderkend dat de overlegonderwerpen dusdanig complex zijn dat deze zich niet lenen voor een volledig uitgewerkt resultaat binnen korte termijn. Om die reden hebben de partijen ervoor gekozen om te werken met deelresultaten. Afhankelijk van de appreciatie van het eerste deelresultaat door de resp. achterbannen zal het arbeidsvoorwaardenoverleg binnen afzienbare tijd de tweede ronde ingaan.

Reactie GOV|MHB op het deelresultaat

Algemeen
Gezien de complexiteit van de onderwerpen, de evenwichtigheid van het pakket én het feit dat het hier slechts een eerste deelresultaat betreft is het bestuur van de GOV|MHB tevreden met de uitkomst.
Het bestuur van de GOV|MHB concludeert dat het resultaat er op het eerste gezicht mogelijk wat mager oogt, maar ziet voldoende aanknopingspunten voor een succesvol vervolg van het arbeidsvoorwaardenoverleg.

Inkomenseffecten
Het binnenhalen van de 0,8% inkomensontwikkeling uit het Pensioenakkoord, inclusief de pensioengevendheid in 2015, is een positief punt. Zeker gezien het feit dat de Politie hier nog over onderhandeld én de Rijksambtenaren hier actie voor voeren.
Het bestuur van de GOV|MHB heeft er daarom begrip voor dat over nadere inkomensontwikkeling, onder meer mogelijk omdat voor ambtenaren de nullijn van tafel is, nog geen overeenstemming is bereikt. Het bestuur is er daarbij van overtuigd dat er in het volgende deelresultaat wederom sprake zal zijn van inkomensontwikkeling.

AOW-gat
Het bestuur van de GOV|MHB had graag gezien dat er nu al volledige duidelijkheid zou bestaan over de compensatie voor het AOW-gat. Het feit dat er nu in ieder geval meer duidelijkheid is over de doelstelling van de compensatie, “het beogen om de negatieve effecten van het ontbreken van de AOW-uitkering te ondervangen”, stemt positief.
Het bestuur van de GOV|MHB spreekt de hoop uit dat op korte termijn volledig duidelijk wordt hoe deze compensatie uitwerkt én zal nadrukkelijk toezien op de afspraak dat de voorziening op 1 oktober 2015 geeffectueerd wordt.

FPS en Diensteindestelsel
Het bestuur van de GOV|MHB onderkent de kansen die het aanpassen van beiden biedt, hoewel op het eerste gezicht de contouren van de plannen m.b.t. het Flexibel Personeelssyteem en het nieuwe Diensteindestelsel niet direct tot vreugde leiden. Voor het bestuur van de GOV|MHB is daarbij duidelijk dat Defensie het nieuwe FPS en het nieuwe Diensteindestelsel dusdanig aantrekkelijk dient te maken voor militairen dat ook zij de voordelen zien van de vernieuwing.
Als Defensie hier niet in slaagt is het voor de GOV|MHB duidelijk dat aanpassing van het FPS en het huidige diensteindestelsel (UGM) grote weerstand zal ondervinden, met alle gevolgen van dien.

Pensioen en loongebouw
Het bestuur van de GOV|MHB deelt het standpunt dat het huidige pensioenstelsel aanpassing vereist. Zowel wetgeving als de betaalbaarheid maken het huidige pensioenstelsel niet veel langer houdbaar. De genoemde uitgangspunten, waaronder een nauwe aansluiting bij het personeelssysteem én evenwichtige pensioenopbouw voor alle generaties, worden door het bestuur van de GOV|MHB gedeeld. Dat daarbij de AOW-leeftijd moet worden gekoppeld aan de pensioenleeftijd is voor het bestuur van de GOV|MHB evident. Anders zou er immers (wederom) sprake zijn van een AOW-gat.

Het bestuur van de GOV|MHB onderschrijft de noodzaak dat bij de opzet van een nieuw pensioenstelsel de samenhang met het salarisgebouw bijzondere aandacht verdient. Dat daarbij ook tegelijkertijd het huidige bezoldigingssysteem in beschouwing wordt genomen heeft ook de steun van het bestuur van de GOV|MHB. Hier is naar mening van het bestuur van de GOV|MHB nog winst te behalen voor het defensiepersoneel. Voor het bestuur van de GOV|MHB staat daarbij voorop dat de Bijzondere Positie van de Militair te allen tijde het uitgangspunt moet zijn.

Burgerpersoneel
Het Bestuur van de GOV|MHB vindt het tenslotte positief dat Defensie nu (eindelijk) werk wil gaan maken van eerder overeengekomen maatregelen t.b.v. de talentontwikkeling, scholing en mobiliteit van het burgerpersoneel. Dat Defensie daarbij loopbaanbegeleiders beschikbaar stelt is een bijkomend positief element.

Klik hier voor het volledige deelresultaat.

Positief
Op grond van bovenstaande appreciatie legt het bestuur van de GOV|MHB het nu bereikte eerste deelresultaat dan ook met een positief advies voor aan de leden.

De onderhandelaar René Pieters en duovoorzitter Marc de Natris zullen de komende weken het land in trekken om het bereikte deelresultaat op verschillende locaties toe te lichten.
Aansluitend zullen de leden gevraagd worden of ook zij kunnen instemmen met het voorliggende deelresultaat.

De locaties en de afsluitende procedure worden op korte termijn op de ProDef-website gepubliceerd.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04