Standpunt KVMO inzake AOW-gat - oproep aan de politiek

16 nov 2017
1999 keer
Standpunt KVMO inzake AOW-gat - oproep aan de politiek
Woensdagmiddag 22 november om 13.45 uur en donderdag 23 november om 15.30 uur vinden in de Tweede Kamer de plenaire behandelingen van defensiebegroting plaats.

De KVMO heeft wederom aandacht gevraagd voor het AOW-gat. Afgelopen week gaf staatssecretaris Visser bij het wetgevingsoverleg aan dat het terugwinnen van het vertrouwen in de (politieke) leiding en het bieden van perspectief haar speerpunten voor de komende jaren zijn. En terecht want beide punten zijn inderdaad van groot belang voor Defensie gezien de grote uitdaging op het gebied van werving en behoud. Het AOW-gat speelt in deze eveneens in moreel opzicht een belangrijke rol.

Op de eerste plaats gaat het om het invulling geven aan de bijzondere positie van de militair. Het kabinet vraagt veel van militairen. Mogen deze militairen dan ook verwachten dat het kabinet haar militairen (financieel) beschermt tegen eventuele nadelig effecten die volgen uit algemene wetgeving (AOW-gat,WUL)?

Op de tweede plaats, en dit lijkt misschien vreemd, is het AOW-gat ook van groot belang als het gaat om perspectief. Veel militairen die onder de (UKW)-overgangsregeling vallen twijfelen of zij gebruik moeten maken van de overgangsregeling of niet. Dit is mede ingegeven door het AOW-gat. Zij maken zich zorgen over het gat met als gevolg dat velen zullen besluiten om geen gebruik te maken van de overgangsregeling. Dit heeft tot gevolg dat de komende jaren de bevorderingsruimte, die toch al aanzienlijk minder is geworden door de inkrimping van Defensie, wordt gehalveerd omdat militairen besluiten om niet met UKW te gaan.

De gevolgen zullen voor Defensie desastreus zijn. De doorstroom naar fase 3 dan wel de bevorderingsmogelijkheden in fase 3 komen nagenoeg tot stilstand. Dit zal tot gevolg hebben dat jonge militairen nog meer dan nu zullen uitstromen. Dit in een periode dat Defensie weer mag gaan groeien en Defensie jongeren juist wil behouden.

Deze week zal er een motie worden ingediend om het AOW-gat volledig te dichten. Veel militairen zullen met belangstelling kijken of de coalitie deze motie gaat ondersteunen. Gaat het kabinet de grote uitdagingen waarvoor Defensie staat serieus nemen? Het is een kleine motie, 13-15 miljoen euro op jaarbasis, maar met een grote uitstraling.

De coalitie kan met het dichten van het AOW-gat echt een grote stap zetten in het terugwinnen van het vertrouwen van de militairen en het bieden van perspectief. De jaarlijkse kosten hiervan zijn verwaarloosbaar op de Rijksbegroting. Het is niet uit te leggen aan de militairen dat dit in hun ogen grote onrecht, voortvloeiend uit de militaire ambtenarenwet/bijzondere positie militair, niet wordt opgelost. Leiderschap betekent soms dat men over zijn eigen schaduw dient heen te stappen. Als dit wordt gedaan dan kan er een belangrijke en grote stap worden gezet aan het begin van de regeringsperiode om Defensie en haar personeel een forse duw in de goede richting te geven.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04