Topfunctionarissen bij Defensie

29 aug 2019
1904 keer
Topfunctionarissen bij Defensie
Geregeld wordt intern Defensie, binnen de Rijksoverheid, in het kabinet, in de Tweede Kamer en in de media het aantal hoge functionarissen binnen het ministerie van Defensie ter discussie gesteld. Begin 2015 heb ik hier al aandacht voor gevraagd in mijn weblog ‘Deflatiespook’:

“Halfjaarlijks wordt door de politiek aan de minister van Defensie de vraag gesteld hoeveel kolonels en generaals er bij Defensie werkzaam zijn. Opvallend is dat ik nog nooit een vraag heb gezien over het aantal qua salaris burgerequivalenten bij andere ministeries. Ik kan me namelijk niet aan de indruk onttrekken dat als er een vergelijking wordt gemaakt met de schalen 14-18 bij andere ministeries Defensie het nog niet zo slecht doet. Maar ja, de officieren zijn duidelijk herkenbaar in hun uniformen met hun glimmende knopen. In tegenstelling tot hun burgerequivalenten in klassiek Haagse burger (camouflage) pakken.”

Vandaag de dag wordt de politiek nog steeds twee keer per jaar geïnformeerd over het aantal topfunctionarissen bij Defensie. In de laatste personeelsrapportage over eind 2018, betrof het 81 vlag- en opperofficieren. Van deze 81 functionarissen vervullen drie topfunctionarissen een projectfunctie. Vijf militaire topfunctionarissen vervullen een functie die ten laste komt van derden, waarvan drie topfunctionarissen een functie vervullen in het kader van de internationale samenwerking (HGIS) en één topfunctionaris een functie vervult binnen de Audit Dienst Rijk. In het overzicht zijn ook alle generaals die in NAVO-staven werkzaam zijn opgenomen.

Ik vind het bijzonder dat Defensie twee keer per jaar inzicht moet geven in de topfunctionarissen. Zeker als je bekijkt hoe het aantal generaals zich verhoudt tot het totale militaire bestand. Op het totale militaire bestand betreft het aantal generaals ongeveer 0,2%. Dit is inclusief de generaals die niet door Defensie hoeven te worden betaald. Er zijn ook burger topfunctionarissen werkzaam bij Defensie. Het betreft 19 personen: 0,1% van het burgerbestand. Het aantal topfunctionarissen bij Defensie betreft dus nog geen 0,2% van het totale bestand: wel geteld 100 medewerkers in 2018.
Waar kan je je dus druk om maken!

Ik denk dat Defensie een benchmark op het gebied van topfunctionarissen met andere ministerie kan doorstaan. Het is echter lastig om dit inzichtelijk te krijgen, daar de personeelsbestanden van andere ministeries niet via internet verkrijgbaar zijn. Andere ministeries worden namelijk niet verplicht om dit inzichtelijk te publiceren. Je kan je overigens afvragen of het vandaag de dag nog wel verstandig is om ieder half jaar een openbare personeelsrapportage over de stand van onze krijgsmacht te publiceren. Zeker als je weet dat deze controle begin deze eeuw is ingesteld om Defensie ‘achter de broek te kunnen zitten’ of zij conform de bezuinigingsdrift wel voldoende inkromp. Het is in mijn ogen dan ook een achterhaalde rapportage. Als Kamerleden gedetailleerd inzicht willen hebben in de stand van onze krijgsmacht kan dit ook vertrouwelijk gebeuren.

Terug naar de benchmark. Omdat ik niet de enige ben die het gevoel heeft dat het aantal topfunctionarissen bij Defensie in relatie tot andere ministeries niet uit de pas loopt heeft de GOV|MHB vandaag een brief naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken gestuurd. In deze brief wordt minister Ollongren verzocht een overzicht te verstrekken van:

“…het aantal burgerambtenaren in de zin van artikel 1 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA 1984), politie- en douaneambtenaren en ambtenaren van de Dienst Buitenlandse zaken en van de rechterlijke macht; het gaat daarbij om burgerambtenaren behorende tot ABD-Topmanagementgroep (TMG), de ABD-topmanagers en de ABD-managers vanaf schaal 16, alsmede alle niet onder de ABD vallende ambtenaren vanaf schaal 16 (Bijlage B BBRA 1984) of vergelijkbaar daarmee…”.

Het is nu afwachten hoe en wanneer minister Ollongren gaat reageren op onze (WOB) brief. Uiteraard zal ik u op de hoogte houden over de gang van zaken en ik ben benieuwd of andere ministeries net als Defensie inzage gaan geven in hun personeelsbestand. Dan kunnen we zien hoe zich dit verhoudt tot Defensie.

Reageren op deze weblog>>

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04