Outside the box veiligheidsdenken

17 okt 2019
2778 keer
Outside the box veiligheidsdenken
De afgelopen jaren heb ik geregeld geschreven over het grote aantal vacatures bij Defensie. Dit probleem is sinds jaar en dag zeer hardnekkig en dus een structureel probleem voor Defensie. Het aantal vacatures onder jonge militairen is ondanks de vele reorganisaties en inkrimping van onze krijgsmacht de afgelopen decennia te hoog geweest. Het lukt Defensie maar niet om meer dan 3.500-4.000 jongeren per jaar te laten instromen. Dit terwijl de wervingsopdracht over het algemeen hoger ligt, vanwege het grote aantal vacatures. Door de vergrijzing en ontgroening van onze samenleving zal het probleem de komende jaren alleen nog maar groter worden. De concurrentie op de arbeidsmarkt zal nog verder gaan toenemen met als gevolg dat het voor onze krijgsmacht steeds moeilijker zal worden om haar eenheden te vullen.

Deze problematiek speelt niet alleen bij Defensie of de veiligheidssector in het algemeen maar evenzeer in de zorg en het onderwijs. In de nabije toekomst gaan zij met hetzelfde probleem kampen: de vervangingsbehoefte als gevolg van de vergrijzing.

Op dit moment is de praktijk dat veel vacatures binnen de veiligheidssector worden gevuld door het laten instromen van ‘schaarse’ militairen. Het rondpompen van geüniformeerden van de ene overheidsdienst naar de andere is een tijdelijke oplossing voor de huidige problematiek maar zal gezien de toenemende krapte op de arbeidsmarkt niet de oplossing voor de toekomst kunnen zijn.

De Coalitie voor Veiligheid heeft onlangs haar zorgen op dit punt met een brief bij de politiek onder de aandacht gebracht. Door het vergrijsde personeelsbestand bij de verschillende overheid veiligheidssectoren neemt de vervangingsbehoefte zulke grote proporties aan dat er een structurele oplossing gevonden moet worden om ervoor zorg te dragen dat de uitvoering van de veiligheidstaken in ons land gewaarborgd blijft. Dit is in mijn ogen alleen mogelijk als er over de landsgrenzen heen wordt gekeken, aangezien het probleem niet alleen met Nederlandse jongeren kan worden opgelost.

Nederland staat niet alleen als het gaat om het grote aantal vacatures bij de krijgsmacht. Jonge Europeanen staan niet te trappelen om in dienst te treden. Omringende landen kijken of hebben al over de landsgrenzen heen gekeken. Zo stelt België voor zowel Frans- als Vlaamstalige inwoners haar krijgsmacht open. In het Verenigd Koninkrijk mag een ieder die geboren is in een Gemenebest land toetreden.

D66 Kamerlid Salima Belhay heeft onlangs geopperd dat ze de Nederlandse krijgsmacht op korte termijn willen openstellen voor niet-Nederlandse EU-burgers omdat het nijpende personeelstekort bij Defensie door de vele internationale dreigingen onverantwoord is. Een terechte constatering van het D66 Kamerlid. Duitsland is ons voor geweest in deze maar het is onlangs gestopt met dit initiatief omdat er bij de EU-burgers geen animo was om tot het Duitse leger toe te treden. De vraag is dan ook waarom het in Nederland wel zou gaan werken, als het bij onze oosterburen niet werkt.

Ik zie in een combinatie van bovenstaande succesvolle en minder succesvolle maatregelen een nieuwe mogelijkheid om de strijd met het Nederlandse vacatureprobleem aan te gaan: stel Defensie óók open voor burgers van buiten de EU, die Nederlands of Zuid-Afrikaans spreken. Ik weet dat er een groot aantal Zuid Afrikaanse jongeren belangstelling heeft om tot onze krijgsmacht toe te treden. Dit zou het vacatureprobleem niet alleen binnen de krijgsmacht maar ook bij de overige (veiligheid) overheidssectoren aanzienlijk kunnen verminderen.

De Coalitie voor Veiligheid roept in een brief aan de Vaste Kamercommissie Defensie en J&V om ‘out of the box’ te gaan denken en de openstelling van niet-Nederlandse nationaliteit voor militairen en politie nader te onderzoeken omdat we ons niet kunnen veroorloven lijdzaam toe te blijven kijken hoe onze veiligheid in de nabije toekomst in de waagschaal wordt gelegd. Regeren is vooruitzien!

Lees hier de brief>>

button reageren

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04