De Haagse Olifant

25 nov 2019
4103 keer
De Haagse Olifant Bron foto: Henk Boomstra
Ooit zei Ruud Gullit als coach van Feyenoord dat hij niet te benijden was. Ik denk dat onze premier dat gevoel nu ook heeft. Na 9 jaar premierschap met het motto ‘Visie is de olifant die het uitzicht belemmert', kan hij denk ik niet anders concluderen dat de uitvoering van dit motto als een olifant in een (publieke sector) porseleinkast heeft uitgepakt. De afgelopen weken was het een komen en gaan van werknemers die hun zorgen hebben geuit over de scherven die hoognodig aan elkaar moeten worden gelijmd om het werk in belang van onze samenleving nog te kunnen blijven uitvoeren. De maat is vol, de werknemers uit de publieke sector spreken hun zorg uit over de (nood)toestand binnen hun sector. De werkdruk neemt, door de snel vergrijzende en ontgroenende samenleving, nog meer toe. Daarbij komt dat de toenemende en verhardende criminaliteit en de ‘alles is voor Bassie mentaliteit’ een steeds groter probleem worden. Dit heeft als gevolg dat veel werknemers in de publieke sector het werk niet meer leuk vinden of de financiële waardering te laag vinden om zich nog voor onze samenleving in te zetten.

De politievakbonden gaven afgelopen week het signaal af dat het zo niet langer door kan gaan. Door de capaciteitsproblemen bij de Nationale Politie en de hiermee gepaard gaande hoge werkdruk geven zij aan dat het tijd is voor harde keuzes. Deze keuzes moeten worden gemaakt omdat in dit moordend tempo, politiemensen en hun organisatie volledig worden uitgeput. De Minister van J&V is aan zet. Hij moet aangeven welke taken de onderbezette Nationale Politie niet meer hoeft uit te voeren. De reactie van Minister Grapperhaus was dat de politie dit zelf maar moest bepalen. De olifant zorgt in dit geval schijnbaar voor een beperkt blikveld van de Minister.

Het CBS kwam afgelopen week met het bericht dat de economische groei in 2022 tot stilstand komt. Dit mede door de stijging van de zorgkosten met 20% en het bijkomend probleem dat de komende vijf jaar 135.000 medewerkers vanwege het verouderde personeelsbestand moeten worden vervangen. Een onmogelijke opgave gezien de krapte op de arbeidsmarkt. Dit terwijl de zorgwerknemers afgelopen periode herhaaldelijk hebben aangegeven dat de werkdruk al veel te hoog is.
Ook de leraren hebben onlangs geprotesteerd tegen de hoge werkdruk en een betere salariëring in het onderwijs. Ook voor deze sector geldt dat er de komende jaren duizenden leraren met pensioen zullen gaan.

Voor het gevangeniswezen geldt hetzelfde. Ik sprak onlangs met twee gevangenisdirecteuren en zij gaven aan dat de werkdruk, mede ten gevolge van de politieke keuze inzake het sluiten van psychiatrische instellingen, voor het gevangenispersoneel te hoog is geworden. Ook hier zullen op korte termijn 4000 medewerkers met pensioen gaan en vervangen moeten worden.

Leraren, zorgmedewerkers en politieagenten gaven de afgelopen weken het signaal af dat ze er klaar mee zijn. Het wordt tijd wordt dat de ‘Haagse uitzichtbeperkende olifant van het kabinet Rutte’ overgeplaatst moet worden naar een dierentuin in Nederland, zodat er eindelijk een visie voor de publieke sector in belang van onze samenleving kan worden opgesteld.

Opvallend is dat het rondom Defensie erg stil blijft. Afgelopen week beantwoordde de staatssecretaris de Kamervragen over de personeelsrapportage midden 2019. Als deze rapportage wordt bestudeerd, dan kom je tot de conclusie dat onze beroepskrijgsmacht steeds verder wordt uitgehold. Nog maar 60% van het personeelsbestand bij Defensie bestaat uit inzetbare beroepsmilitairen. 20% van deze militairen geven aan buiten Defensie te solliciteren. Gezien de overspannen arbeidsmarkt is de kans groot dat zij een baan buiten Defensie zullen vinden. Alle alarmbellen zouden in mijn ogen op het ministerie moeten afgaan. In de managementsamenvatting is te lezen dat de werving in de eerste 6 maanden is tegengevallen en dat het aantal militairen wederom is afgenomen. Net als voorgaande jaren komt Defensie tot de zalvende conclusie: “door de maatregelen uit het programma ‘behoud en werving’ verwachten we ondanks de krapte op de arbeidsmarkt en de daaraan verbonden terugloop aan sollicitanten, een groter aantal aanstelbare militairen te genereren.”

Daar waar alle publieke sectoren moord en brand schreeuwen blijft het bij Defensie rustig. Minister Bijleveld gaf tijdens de begrotingsbehandeling aan dat zij het jammer vindt dat militairen niet mogen staken voor een hoger defensiebudget, omdat zij dagelijks voor onze veiligheid moeten staan. Dit laatste is misschien wel de grootste uitdaging voor Defensie de komende jaren. Iedereen mag en gaat de straat op om voor zijn (publieke) sector op te komen. Defensie zal hier veelal bij aanwezig zijn omdat zij het centrum van Den Haag mogen afzetten, maar hun eigen zorgen worden door de olifant uit het zicht gehouden. Daar zijn zij voor op aard’, maar mogen militairen dan als tegenprestatie niet verwachten dat zij door ‘de olifant’ worden beschermd zodat zij in hun belang ons land kunnen dienen?

Reageren op deze weblog

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04