Extra weblog - Waarom ook de defensieorganisatie dit arbeidsvoorwaardenakkoord niet zou moeten willen!

24 apr 2017
3046 keer
Extra weblog - Waarom ook de defensieorganisatie dit arbeidsvoorwaardenakkoord niet zou moeten willen!
De GOV|MHB maakt zich op voor een ledenraadpleging over het voorliggende arbeidsvoorwaardenakkoord. Zij legt het met een negatief advies voor.

De Minister, de Secretaris-Generaal en de Commandant der Strijdkrachten vinden dat er een goed akkoord ligt, wat het personeel zou moeten omarmen.

De GOV|MHB staat voor de belangen van de officier. Maar een officier is niet alleen verantwoordelijk voor zichzelf maar ook voor zijn onderofficieren, zijn soldaten, burgers en voor de organisatie. Laten we eens met zes argumenten (definitie personeelsbeleid) toelichten waarom ook de defensieorganisatie dit akkoord niet zou moeten willen. Bovendien geven we een alternatief.

Werving
Met dit loonakkoord gaan een groot deel van het personeel gemiddeld zo’n kleine 2% in koopkracht op achteruit. Minister Dijsselbloem geeft aan dat de lonen omhoog moeten (2%). Voor volgend jaar ligt er een verdere verslechtering op de loer wederom vanwege de pensioenpremies. Door het niet oplossen van problemen zoals de WUL en het AOW gat is er onduidelijkheid over de “Bijzondere Positie” van de militair. Bij de Rijksoverheid, de Politie en in het Onderwijs is er sprake van betere arbeidsvoorwaardelijke perspectieven, zowel in de afgelopen jaren als naar de toekomst toe. Daarnaast is de organisatie al jaren slecht in de media gekomen vanwege reservedelen, oefeningen, inzetbaarheid enz.. De economie trekt aan, de werkgelegenheid neemt toe. Het enige positieve in dit akkoord is, dat mensen in fase 2 substantieel meer geld krijgen voor studie en bij het verlaten van de organisatie. Met dit arbeidsvoorwaardenakkoord kan Defensie de concurrentie op de arbeidsmarkt niet aan.

Behoud
Dit akkoord gaat hoofdzakelijk over hoe kunnen wij personeel kwijtraken. Het zwaartepunt in dit akkoord ligt op employabilitygelden en de maximale tijden voor fase 2 om hiermede, weliswaar terecht, zeker te stellen dat men nog een baan buiten Defensie kan vinden. Voor het oplossen van de overtolligheid in fase 3 wordt dadelijk weer teruggegrepen op de bewezen onmogelijkheid van het aanwijzen van knelpunt categorieën en het daaraan koppelen van dure Sociaal Beleids Kader (SBK’s). Men vergeet verder dat dit ten koste gaat van de basis onder onze cultuur, namelijk kameraadschap. Bovendien wordt door het opschuiven van de ontslagleeftijd, het probleem van de doorstroom nog groter. Door het invoeren van een nog hogere ontslagleeftijd voor Luitenant-kolonels, Kolonels en Generaals beperkt dit nog verder de doorstroom. Maar het opschuiven van deze leeftijden leidt ook tot een drastische beperking van het carrièreperspectief. Voor de duidelijkheid, dit heeft ook gevolgen voor de salarisontwikkeling van het individu en daarmede voor het perspectief van mensen in de organisatie. Als voorbeeld de brief waarin de KL aankondigt dat luitenants rekening moeten houden met een langere looptijd in rang, 8 jaar t.o.v. vroeger 4 jaar. Elk perspectief voor doorstroom van fase 2 naar fase 3, maar ook voor bevordering en carrière wordt hiermede de grond in geboord. Alleen voor personeel dat de organisatie verlaat zijn er betere employability voorzieningen. Daar is perspectief. Wat streven wij eigenlijk na als organisatie?

Goed personeel. Met dit akkoord en met deze arbeidsvoorwaarden werf en behoud je geen goed personeel. Het dwingt zelfs mensen om de organisatie te verlaten. Onderofficieren die balanceren op de officiële armoedegrens in Nederland en geen perspectief hebben op een toekomst binnen de organisatie of op meer koopkracht in de komende jaren worden om hun gezinnen te kunnen onderhouden, gedwongen om hun heil elders te gaan zoeken.

Goed opgeleid personeel
Door het ontbreken van perspectief verlaten er nog steeds meer mensen de organisatie dan dat er binnenkomen. (zie ook de Defensie personeelsmonitor). Ervaren personeel, opgeleid, getraind en uitgezonden geweest, is de hoeksteen van de krijgsmacht. Dit akkoord is ronduit slecht voor dit criterium.

Goed gemotiveerd personeel
Wanneer de leiding van een organisatie het personeel voorstelt een akkoord te omarmen waarbij het personeel er 2% koopkracht op inlevert, dan motiveert dit niet. Als deze zelfde organisatie een “Bijzondere Positie” voor zijn personeel invoert en vervolgens verzuimt dit bij conflicterende wetgeving ook te verdedigen, dan motiveert dit niet. As deze organisatie de kosten van het niet recht houden van de rug probeert af te wentelen op het arbeidsvoorwaardengeld en daarmede probeert de solidariteit te verbreken tussen actief en niet actief personeel, dan is dat niet goed voor de motivatie van het personeel in de organisatie. Als de doorstroom van fase 2 naar fase 3 door dit akkoord feitelijk ernstig verslechterd. Als de carrière mogelijkheden van het personeel verder ernstig geweld aan worden gedaan. Wanneer het personeel ziet dat voor de derde keer de UKW leeftijd naar boven opgeschoven wordt en er bovendien deze keer niets tegenover staat. Wanneer door de rem op de doorstroom de medewerkers langer in een rang moeten blijven en daarmede in een lagere loonschaal blijven, dus een lager salaris hebben. Het enige positieve wat hier tegenover staat is dat het verlaten van de organisatie financieel wordt gestimuleerd en dat er door het inverdienen een betere compensatie komt voor het overschrijden van de ATW en de VVHO. Het vertrouwen in de leiding van het ministerie is al op een dieptepunt. Door het aanvechten van dit akkoord wordt de verhouding tussen bonden en defensie nog verder gespleten Dit akkoord is funest voor de motivatie van het personeel in de organisatie.

Aanvaardbare kosten
Dit arbeidsvoorwaarden akkoord wordt voor de loonparagraaf betaald door het Ministerie van Financiën. Voor de rest, voor het overgrote deel dus, door de mensen in fase 3, in casu het naar boven opschuiven van de ontslagleeftijd. De kosten voor dit akkoord, dus buiten de loonsverhoging om, worden met name besteed aan employability, (geld van fase 3 gaat naar fase 2 personeel, AOW gat (geld van actieven/fase 3 personeel gaat naar niet actieven), de overgangsregeling naar de nieuwe diensteinderegeling en aan het inverdienen op grond van het buiten werking zetten van ATW en bij uitzendingen (hier gaat inderdaad geld naar de paarden die de haver verdienen). De overgang van middelloon naar eindloon gaat dadelijk ook netto geld kosten van de salarissen van onze medewerkers. Bovendien dreigen officieren er dadelijk nog tussen de 10 en 20% in pensioen erop achteruit te gaan. Wederom tegenstellingen tussen jongeren en ouderen, maar ook een daadwerkelijke netto achteruitgang van de inkomenspositie van alle militairen. Heeft de organisatie hierover nagedacht? Willen wij dit als organisatie? Gebruiken wij het beschikbare geld om de juiste prioriteiten te leggen? Of is dit ook financieel een visieloos akkoord?

Moraal van het verhaal
De drie voorstanders van dit akkoord willen waarschijnlijk rust op het arbeidsvoorwaardelijke front om snel de reorganisaties in te kunnen en eventueel extra geld vanuit het kabinet te kunnen omzetten in materieel en eenheden. Bovendien kan dan naast de “meer dan 800 miljoen reparatie” voor Defensie ook dit huzarenstukje op het conto worden bijgeschreven. Wat de bonden ervan vinden is duidelijk en dat maken zij ook in hun publicaties meer dan duidelijk: een volmondig nee tegen dit akkoord. Zowel t.a.v. de inhoud maar ook tegen de manier waarop dit tot stand is gekomen. Niet Defensie maar Financiën heeft als “partner” aan tafel gezeten. Dit is een visieloos akkoord. Het lost niets op. Op alle criteria scoort dit voorstel slecht. Wij gaan hiermee nog verder achterlopen op de arbeidsmarkt en uiteindelijk gooien wij alleen maar goed geld naar kwaad geld. Dit is nog niet misschien de ‘Agenda van de Toekomst” zoals Lgen Leijh dit bij zijn afscheid presenteerde.

Ons voorstel: keer alleen de rijksbrede salarisverhoging van tot nu toe 1% van Dijsselbloem uit en ga nu eens met een visie rond de tafel zitten.

Wat nu voorligt is echt drie keer niks.

Dit is een gezamenlijke weblog van de duovoorzitters van GOV|MHB, KLTZ Marc de Natris (vz. KVMO) en Bgen b.d. Inf. Ruud Vermeulen (vz. NOV).

Reageren op deze weblog

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04