Wederkerige loyaliteit krap bemeten

15 mei 2017
1944 keer
Bewerkt detail  van cover rapport. Bewerkt detail van cover rapport. Bron foto: WRR
Afgelopen woensdag presenteerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) het rapport ‘Veiligheid in een wereld van verbindingen: een strategische visie op het defensiebeleid’. Het rapport werd door een breed stralende minister-president Rutte en minister Hennis-Plasschaert van Defensie in ontvangst genomen.

Als ik het rapport lees dan kan ik niet anders constateren dat er op het gebied van de veiligheid in Nederland niet veel valt te lachen.

De Raad constateert en concludeert dat de veiligheidssituatie in en rondom Nederland er niet beter op is geworden. De dreigingen zijn in de loop der jaren in negatieve zin veranderd. Niet alleen op het geopolitieke vlak maar ook vanuit de eigen samenleving. De Raad stelt terecht dat er een samenhangende veiligheidsstrategie ontbreekt. Ze stelt voor om een veiligheidsraad in het leven te roepen. In mijn ogen een goed voorstel daar veiligheid een kernverantwoordelijkheid is van onze regering. Een verantwoordelijkheid waaraan, de afgelopen jaren, door opeenvolgende kabinetten te weinig rekenschap aan hebben gegeven.

De Raad kijkt als het gaat over veiligheid ook over onze dijken heen en geeft aan dat er rekening moet worden gehouden met migratiestromen, terrorisme en piraterij, gevaren voor het dataverkeer en de aanvoer van voedsel en grondstoffen. In mijn ogen allemaal open deuren waar de politiek de afgelopen jaren de ogen voor heeft gesloten.

De Raad constateert dat onze krijgsmacht weliswaar is gemoderniseerd maar te krap bemeten is. Met het laatste ben ik het ook eens. Maar voor wat betreft modernisering moet ik constateren dat de Koninklijke Marine de oudste vloot ooit heeft. In het licht van bovenstaande is de Raad van mening dat diepgaande veranderingen in de veiligheidssituatie van Nederland dat het defensiebeleid een nieuwe heroverweging verdient. Een heroverweging in die zin dat er niet alleen in het kabinet wordt gesproken over extra geld voor Defensie, maar dat er in de praktijk ook daadwerkelijk uitvoer aan wordt gegeven, want op dit moment is dit niet echt zichtbaar. Voormalig minister en WRR-lid Hirsch Ballin raadt aan de uitgaven stapsgewijs te verhogen. Een advies waar ik het mee eens ben zolang de jaarlijkse stappen substantieel zijn, zodat Defensie weer in materieel en personeel kan investeren om zo ook in de toekomst voor haar taak - het beschermen van onze economische belangen en onze veiligheid - berekend te zijn.

De Raad adviseert de regering om het Nederlands veiligheidsbeleid opnieuw in te richten. Dit komt overeen met het advies van de Coalitie van de Veiligheid, waarbij de gezamenlijke officierenverengingen (GOV) zijn aangesloten, dat aan informateur Schippers is aangeboden. Een nieuw veiligheidsbeleid waar binnenlandse en buitenlandse (veiligheids-)politiek meer met elkaar moeten samenhangen en elkaar moeten versterken door hun kennis, kunde en ervaring te bundelen.

Na de Adviesraad Internationale Vraagtukken is de WRR het tweede adviesorgaan van de regering dat constateert dat de krijgsmacht de afgelopen jaren ernstig is verwaarloosd. Twee belangrijke adviesorganen die de politiek erop wijzen dat het de veiligheid van ons de afgelopen jaren niet goed heeft behartigd. Het wordt dan ook tijd dat deze adviezen niet langer met een glimlach worden ontvangen, om daarna in de la van onze minister-president te verdwijnen. Binnenkort zal blijken of onze veiligheid in het kabinet Rutte III wel serieus wordt genomen of dat veiligheid door Rutte III net als de voorgaande kabinetten als vanzelfsprekendheid wordt gezien. Gelukkig voor het defensiepersoneel bieden (bezuinigings)garanties uit het verleden geen garantie voor de toekomst.

Eén ding is zeker: als Defensie en haar personeel niet snel perspectief wordt geboden zullen veel militairen er de brui aan geven en dus niet meer ‘doorgaan waar anderen stoppen’. Als het kabinet over voldoende militairen wil beschikken om door te gaan als het kabinetsbeleid dit vereist dan moet er sprake zijn van wederkerige loyaliteit want die is de afgelopen jaren, net als de krijgsmacht, óók erg krap bemeten.

Reageren op deze weblog>>

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04