De jeugd heeft de (adaptieve) toekomst

19 juni 2017
2081 keer
De jeugd heeft de (adaptieve) toekomst
Afgelopen donderdag was ik op de voormalige locatie van het Instituut Defensie Leergangen (IDL) voor de bijeenkomst ‘De Adaptieve Krijgsmacht’. Het IDL is een uitstekend voorbeeld van hoe Nederland met zijn belastinggeld omgaat wat betreft defensie(vastgoed). Investeringen uit het verleden zijn reeds betaald en kunnen dus probleemloos worden gesloten of afgestoten. De bijbehorende kapitaalvernietiging die hiermee gepaard gaat wordt voor lief aangenomen.

Als je nadenkt over de adaptieve krijgsmacht, dan gaat in het mijn ogen eveneens over (het voorkomen) kapitaalvernietiging. Defensie investeert immers veel in het opleiden van haar talent en wanneer kan men uit kostenoverweging zeggen dat de gedane investeringen, zoals opleidingen maar ook opgedane werkervaring van duizenden militairen per jaar, hebben gerendeerd?

Adaptief betekent jezelf aanpassen aan een bepaalde omstandigheid. Het aanpassen aan omstandigheden is in de natuur over het algemeen een langzaam proces. De dieren die zich niet hebben aangepast zijn in de loop der eeuwen uitgestorven en de slimsten of degenen die zich het best hebben aangepast hebben het overleefd.

Organisaties en bedrijven hebben niet zoals de natuur generaties de tijd om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Organisaties zullen moeten reageren op nieuwe ontwikkelingen om zich staande te kunnen houden in een concurrerende markt. De vragen die volgens mij dan ook moeten worden gesteld is: waaraan moet Defensie zich aanpassen en hoe zou Defensie zich moeten aanpassen om te kunnen overleven? Immers, de adaptieve krijgsmacht gaat uit van een totaal ander personeelsbeleid, dat van grote invloed zal zijn op het personeel van Defensie.

Nederland heeft eind vorige eeuw afscheid genomen van een dienstplichtig leger en is getransformeerd naar een beroepsleger. Naast deze transitie heeft de politiek gelijktijdig het vredesdividend ruimschoots geïncasseerd. Als ik terugblik op hoe deze transitie is verlopen dan stel ik dat dit niet op een slimme manier is gebeurd en dat Defensie zich daarom niet goed heeft kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie. In een vijandige natuur zou Defensie het dan ook niet hebben overleefd. Gelukkig voor ons Nederlanders hebben we de afgelopen decennia in vrede kunnen wonen, werken en leven en is dit laatste ons bespaard gebleven. De vraag is echter: geldt dit ook voor onze toekomst?

Defensie staat aan de vooravond van een grondige herziening van haar personeelsbeleid. Ze neemt afscheid of moet afscheid nemen van het beleid om alles zelf te kunnen en/of te willen doen. Het afscheid nemen van ‘alles zelf doen’ komt doordat hiervoor geen budget meer beschikbaar is maar ook vanwege het feit dat goed personeel in Nederland schaars wordt. De vraag ‘waarom moet Defensie zich aanpassen’ is hiermee beantwoord. Schaarste op de (jongeren) arbeidsmarkt heeft tot gevolg dat talenten met elkaar moeten worden gedeeld.

De werkgevers staan meer dan ooit te springen om goed opgeleide militairen over te nemen van Defensie. Zoals de voorzitter van de VNO|NCW, Hans de Boer, het zei; hij ziet hij Defensie als een ‘school of the nation’. Een school die mensen snel opleidt en ze ook weer snel aflevert aan het bedrijfsleven. Hij ziet vier jaar als een mooie cyclus om bij Defensie werkzaam te zijn. Met andere woorden: opleiding afronden gevolgd door twee uitzendingen en vervolgens de stap naar het bedrijfsleven toe. Een mooie businesscase vanuit het oogpunt van de werkgevers in Nederland. Maar ook voor Defensie? Nee, want het betekent dat we niet meer adaptief zijn!

Defensie moet dus goed nadenken over het concept. Met 600 mensen vanuit Defensie en het bedrijfsleven is hier afgelopen donderdag over gesproken. Eén ding viel mij op: er waren weinig jonge militairen aanwezig. Dat is ook logisch, zij zijn immers aan het doen waarvoor zij zijn opgeleid: het invulling geven aan het militaire beroep. Er waren dan ook voornamelijk staf- en beleidsambtenaren aanwezig.

De vraag waar volgens mij niet goed over is nagedacht is wat onze jongeren van het nieuwe concept vinden. Immers, zij gaan bepalen of het succesvol wordt of niet. Ik ga er vanuit dat zij een belangrijke rol gaan spelen bij het opstellen van het nieuwe beleid. Zij zijn de toekomst en moeten invulling gaan geven aan de adaptieve militair. Daarom gaat de GOV|MHB, waarbij de KVMO is aangesloten, met jonge officieren op woensdagochtend 21 juni as. in discussie. Ik ben benieuwd of hun adaptieve toekomstplannen overeenkomen met de Haagse defensieplannen.

reageren op deze weblog>>

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04