De kop van jut

29 jan 2018
1998 keer
De kop van jut
In het verleden was de ambtenaar een zeer gewaardeerd en gerespecteerd persoon en medewerker. Een werknemer waar tegenop werd gekeken. Een werknemer met een goed salaris, vrije tijd en een goed (pre) pensioen. Vandaag de dag zit de ambtenaar in de hoek waar de klappen vallen. Het salaris blijft ten opzichte van de markt achter, de koopkracht daalt vanwege de stijgende pensioenpremies en inflatie, het prepensioen is afgeschaft en het ABP, dat het vermogen in de afgelopen 10 jaar heeft zien verdubbelen, kan en mag hier niets mee. Dit vanwege de lage (kunstmatige Europese) rekenrente die er voor zorgt dat de dekkingsgraad rond de 100% blijft schommelen. Het gevolg is dat er geen indexatie, voor alle deelnemers zowel jong als oud, plaatsvindt waardoor het pensioen van iedereen wordt uitgehold. Daarnaast blijven de pensioenpremies stijgen vanwege de (kunstmatig) lage dekkingsgraad. Op naar de volgende verdubbeling van het ABP-vermogen!

Het afgenomen respect voor de ambtenaar is ook duidelijk waarneembaar in de samenleving. Menig ‘in the line of duty’ ambtenaar wordt hier tijdens zijn/haar dagelijkse werkzaamheden mee geconfronteerd. Hulpverleners die gehinderd worden terwijl ze mensenlevens proberen te redden is een wijdverspreid fenomeen. Het heeft geleid, tot meerdere campagnes waarin duidelijk wordt gemaakt dat je met je poten van onze hulpverleners afblijft.

De afgelopen jaren zijn onze politici in de Eerste - en Tweede Kamer ook de mening toegedaan dat de ambtenaar niet meer dezelfde status heeft als in het verleden. De ambtenarenstatus is ouderwets en dient te worden gemoderniseerd. Dit heet met een deftig woord ‘normalisatie’ van de ambtenaar. De ambtenaar krijgt zoveel als mogelijk, tenzij dit uiteraard financieel verkeerd uitpakt, dezelfde rechten als werknemers in het bedrijfsleven. De normalisatie gaat als alles volgens plan verloopt in op 1 januari 2020. Vanaf deze datum is het private arbeidsrecht dus net zoals voor werknemers in het bedrijfsleven op hen van toepassing. Het is bijzonder dat de ambtelijke status niet verdwijnt. Men blijft gewoon ambtenaar met alle rechten en plichten zoals: geheimhoudingsplicht, verbod om giften aan te nemen en de plicht andere functies te melden. Voor de duidelijkheid de normalisatie geldt niet voor defensiepersoneel, politie, rechtelijke macht en de Nationale Ombudsman.

Gezien het belangrijke werk dat (’in the line of duty’) ambtenaren en andere werknemers met een publieke taak doen, zou je verwachten dat de slogan ‘handen af van onze hulpverleners’ dan wel van werknemers met een publieke, veel draagvlak heeft in de Tweede Kamer. Dit laatste valt nog te bezien. Binnenkort wordt er in de Tweede Kamer een initiatief wetsvoorstel van D66’er Kees Verhoeven aan de orde gesteld. De initiatiefnemer is van mening dat in een democratische samenleving ambtenaren tegen een stootje moeten kunnen. Hij is onder meer van mening dat de verhoogde strafmaat voor het beledigen van een ambtenaar in functie moet worden afgeschaft.

Tegen een burger die tierend en schuimbekkend in het gemeentehuis tegen een ambtenaar uit zijn dak gaat, omdat hij/zij het niet eens is met Haagse opgelegde regelgeving, volstaat nu één telefoontje naar de politie. De áso wordt op heterdaad aangehouden en er wordt een proces-verbaal opgemaakt waarmee de Officier van Justitie uit de voeten kan.
In het wetsvoorstel moet de genormaliseerde ambtenaar een (bureaucratische) klacht indienen. De politie moet hier dan een proces-verbaal van opmaken. Daarna moet de politie de klacht nader onderzoeken wat weer ten koste gaat van de toch al schaarste opsporingscapaciteit. Als de verdachte wordt opgespoord kan deze echter niet meer worden aangehouden omdat de ‘heterdaad’ niet meer aanwezig is. Dit heeft tot gevolg dat de Officier van Justitie geen bevel tot aanhouding meer kan geven, omdat op belediging geen gevangenisstraf staat van vier jaar of meer.
Naast de genormaliseerde ambtenaar zijn als het wetvoorstel wordt aangenomen straks ook de buschauffeur, de conducteur of ambulancepersoneel de ‘pisang’. Alle werknemers met een publieke taak worden vogelvrij verklaard en ingezet als nationale kop van Jut. In het programma ‘Veilige Publieke Taak’ is te lezen dat de geschatte verzuimkosten als gevolg van agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak 367 miljoen per jaar zijn. “Wie agressie of geweld pleegt tegen een werknemer met een publieke taak, moet daarom snel en streng worden gestraft. Dit kan doordat politie en het Openbaar Ministerie (OM), bijvoorbeeld voorrang geven aan opsporing en vervolging van verdachten. Snelrecht of straffen zo veel mogelijk direct toepassen. Bijvoorbeeld direct boetes uitschrijven bij agressief gedrag in het openbaar vervoer of slachtoffers te helpen hun schade te verhalen op de dader. Op 5 februari a.s. zou dit kunnen worden: ‘werknemers met een publieke taak moeten niet zeuren en tegen een stootje kunnen!’

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04