Investeringsprioriteit nummer 1: het personeel

28 jan 2019
3442 keer
Investeringsprioriteit nummer 1: het personeel
Afgelopen week heeft Defensie haar toekomstvisie krijgsmacht en het NAVO-plan met de Tweede Kamer besproken. In deze toekomstvisie zijn vijf investeringsprioriteiten bepaald. Deze prioriteiten stelt Defensie om huidige én toekomstige dreigingen het hoofd te bieden:

1. Extra F-35 jachtvliegtuigen
2. Uitbreiding van vuurkracht op land
3. Uitbreiding vuurkracht op zee
4. Versterking van de special forces
5. Versterking van het cyber- en informatiedomein

De investeringsprioriteiten zijn duidelijk: onze krijgsmacht heeft meer slagkracht nodig om onze vrede, welvaart en veiligheid te kunnen verdedigingen indien onze regering dit noodzakelijk acht. Met het huidige defensiebudget kunnen we onze slagkracht niet uitbreiden en innoveren. Voor het uitbreiden en innoveren van onze slagkracht is dus extra budget nodig. Hoeveel extra budget Defensie vanuit het kabinet krijgt toebedeeld blijft vaag want er wordt wederom naar de lange lijnen gewezen. De prioriteiten van Defensie lijken dus niet in overeenstemming met de prioriteiten van het kabinet te zijn. Of te wel dit wordt doorgeschoven naar een nieuw kabinet.

De toekomstvisie is geschreven op basis van de materiële capaciteiten die de NAVO van haar bondgenoten vraagt. Opvallend en een gemiste kans is dat Defensie geen link heeft gelegd naar het personeel. En dat is vreemd. Voor iedereen die in het operationele domein werkzaam is is het duidelijk dat het personeel op dit moment prioriteit nummer één is. Eenheden zijn door de vele vacatures zwaar onderbezet en de werkdruk is te hoog.

De onderbezetting is de grootste toekomst dreiging voor Defensie en het is daarom onbegrijpelijk dat het personeel niet prioriteit nummer één is. Was het personeel niet het belangrijkste aspect van de Defensienota 2018? Het is niet voor het eerst dat het personeel wordt vergeten. Het lijkt erop dat de beleidsmakers op Het Plein het woord personeel hebben ‘gespamd’ op hun PC. Dit is zorgelijk want het signaal dat vanuit het ministerie wordt afgegeven is dat Defensie voornamelijk investeert in de broodnodige hardware en dat de mens bijzaak is.

Defensie is een uitvoerende organisatie. De militair is een ‘werknemer’ die in Nederland zeldzaam begint te worden. Er moet iets gebeuren om te voorkomen dat het beroep militair met uitsterven wordt bedreigd. Daarom moet er een zesde investeringsprioriteit aan de lijst worden toegevoegd, het personeel. Niet alleen moet deze prioriteit worden toegevoegd, maar ook met stip op de eerste plaats worden gezet.

Defensie heeft een loongebouw dat in 1917 het levenslicht heeft gezien. In de loop der jaren is dit loongebouw mondjesmaat aangepast. Het huidige loongebouw is nu sterk verouderd en nog gebaseerd op een dienstplichtig leger. De staatssecretaris heeft al verschillende keren aangegeven dat het loongebouw moet worden aangepast aan het huidige beroepsleger. Het aanpassen van het loongebouw staat al lang op de agenda. U raadt waarschijnlijk al waarom dit niet is gemoderniseerd: de financiën ontbreken hiervoor en het huidige loongebouw incl. het toelage systeem is lekker goedkoop voor Defensie. Voor een dubbeltje op de eerste rang, dus waarom zou het kabinet en Defensie dit moeten en willen veranderen? Vanuit financieel oogpunt is hier inderdaad geen noodzaak voor. Echter, het wordt wel vervelend als je het leger wil inzetten en er zijn onvoldoende militairen meer.

Als Defensie serieus werk wil maken van het nieuwe loongebouw inclusief de toelages moet ze dit gaan beschouwen als een investeringsprogramma. Men moet gaan begroten wat de kosten van dit nieuwe loongebouw zijn, inclusief de instandhouding van overgangsregelingen, en dit in de investeringsbegroting opnemen. De voorstanders van de aanschaf van ‘hardware’ zullen hier niet blij mee zijn. Immers, een gedeelte van het beschikbare budget moet dan aan het personeel worden besteed. Tenzij er extra geld vanuit het kabinet aan het defensiepersoneel wordt toebedeeld.

Defensie schuift al jaren de ‘hete aardappel’ van de kosten van een nieuw loongebouw voor zich uit. Het wordt tijd dat dit probleem in de herijking van de krijgsmacht wordt opgelost. Met het extra geld dat vanuit het kabinet aan Defensie wordt toebedeeld behoort dit tot de mogelijkheid. Het kabinet en Defensie moeten dan echter wel inzien dat personeel geen concurrent is van de hoognodige ‘hardware’ maar een vereiste is om deze in te kunnen zetten.

Reageren op deze weblog>>

.

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04