Een oplossing voor een niet bestaand probleem

11 feb 2019
3335 keer
Een oplossing voor een niet bestaand probleem
Afgelopen weken is er veel te doen geweest over mijn pensioenfonds, het ABP. Dat fonds staat er slecht voor: het heeft een dekkingsgraad van 97%. Dit houdt in dat er niet aan de toekomstverplichtingen van de deelnemers kan worden voldaan. Het fonds komt 3%, ongeveer 9 miljard euro, tekort. Omdat het ABP al vele jaren niet voldoende geld in kas heeft mogen de pensioenen niet worden geïndexeerd. Dit geldt zowel voor de gepensioneerden als de actieve deelnemers. Het pensioen van eenieder wordt zo langzaam uitgehold. Maar is dit zo?

Op de site van het ABP lees ik: ‘Over de afgelopen 20 jaar behaalden we een gemiddeld rendement van ongeveer 7% op jaarbasis’. Ter verduidelijking, als u 20 jaar geleden 100 euro tegen 7% zou wegzetten dan is dit gegroeid tot € 387,00. Dus ruim boven de inflatie van de afgelopen 20 jaar.

In het jaarverslag 2017, 2018 is nog niet gepubliceerd, valt te lezen dat de premie-inkomsten van het ABP 9,1 miljard zijn. Het totaal aan uitgekeerde pensioenen bedraagt 10,7 miljard. Dus het tekort in 2017 tussen ontvangen premies en pensioenuitkeringen was 1,6 miljard. Echter, er was ook sprake van een rendement van 38 miljard. Na aftrek van alle kosten resulteerde dit in een positief resultaat van 30,6 miljard. Bijna het bedrag dat wordt uitgegeven aan het drie jaar uitkeren van alle pensioenen!

Hoe kan het dan dat mijn pensioenfonds er zo slecht voor staat? Dit komt omdat de Haagse en de daagse werkelijkheid niet overeenkomen. Pensioenfondsen worden verplicht om gedurende 60 jaar met een rekenrente van 1,4% te rekenen. Een langjarig laag percentage, waar het ABP sinds jaar en dag nooit in de buurt is gekomen in zowel goede als slechte tijden. Voor de beeldvorming: als De Nederlandse Bank de rekenrente met 1% zou verhogen dan stijgt de dekkingsgraad met 12% en kunnen onze pensioenen weer (gedeeltelijk) geïndexeerd worden. Bijzonder in deze is dat ook vanuit Europa kritiek is geuit op onze lage rekenrente. In Nederland zijn we zoals gebruikelijk het braafste jongetje van de klas, met grote gevolgen voor het beste pensioenstelsel ter wereld.

Ik begrijp dat er rekening moet worden gehouden met zowel de jonge als de oude deelnemers. Maar laten we dat dan wel doen op basis van de juiste parameters en een eerlijke voorlichting. Het is nu zo dat de jongeren bang worden gemaakt dat de ouderen potverteren en dat tegen de tijd dat de jongeren aan de beurt zijn de kas leeg is. Maar is dit zo?
In 2007 was het vermogen van het ABP 216,5 miljard en waren er 2.712.000 deelnemers. Tien jaar later is dit 408 miljard en het aantal deelnemers is opgelopen naar 2.925.657. Als we de dekkingsgraden vergelijken, was dit in 2007 140% en in 2017 104,4%. Het vermogen is bijna verdubbeld en de dekkingsgraad is met 25% afgenomen. Dit terwijl het aantal deelnemers maar met 7,8% is gegroeid.

Het aantal gepensioneerden was in 2007 742.000 en in 2017 946.000. En toename van 224.000. Ondanks deze toename is het negatieve verschil aan inkomsten pensioenpremies en uitgave aan pensioenen maar 1,6 miljard euro op jaarbasis. Er is dus meer dan genoeg geld in de kas. Zeker daar uit onderzoek van het CBS is gebleken dat de gemiddelde leeftijd in Nederland stabiel blijft en niet zoals politici beweren de komende jaren fors blijft stijgen.

Afgelopen woensdag was ik in het kader van een pensioenactie vanuit de vakbonden bij het pensioendebat in de Tweede Kamer. Het was beschamend te zien hoe er met onze pensioenen omgegaan wordt vanuit het kabinet. Pensioenen zijn geen kabinetsgeld, het is uitgesteld loon van werknemers. Dit schijnt het kabinet te vergeten. Over de rug van ons allen wordt er een spelletje gespeeld. Een spelletje met een rekening van 60-100 miljard. De vraag is, wie krijgt de aap op zijn schouder: de deelnemers in de pensioenfondsen of het kabinet? In mijn ogen niemand.

Kom met een realistische conservatieve rekenrente en iedereen heeft nu en in de toekomst een goed pensioen. Zo kan het niet bestaande probleem worden opgelost in de daagse realiteit. Of wensen onze politici over een paar jaar wederom een greep te doen in de pensioenfondsen, omdat door de daadwerkelijke rendementen de fondsen ‘overloaded’ zijn?

Een reden voor mij om vandaag op te staan voor ons pensioen en het VNO-NCW en MINSZW te belegeren.

Reageren op deze weblog>>

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04